Viktig informasjon i forbindelse med kansellering eller endring av tidligere annonsert utbytte

Oslo Børs ønsker å gjøre oppmerksom på enkelte forhold som selskaper med aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market må hensynta i forbindelse med kansellering eller endring av tidligere annonsert utbytte.

Oslo Børs registrerer at flere selskaper beslutter å kansellere eller endre tidligere annonsert utbytte. Dette vil typisk være tilfelle hvor selskapets styre tidligere har besluttet å fremme forslag om utdeling av utbytte, og hvor styret senere beslutter å trekke eller endre dette før avholdelse av generalforsamling. Oslo Børs ønsker å gjøre oppmerksom på enkelte forhold som selskapene med aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market må hensynta i den forbindelse:

  • Det oppfordres til at styremøter hvor det treffes beslutning om kansellering eller endring av tidligere forslag om utbytte avholdes utenom børsens åpningstid, slik at børsmelding om dette offentliggjøres utenom børsens åpningstid
  • Informasjon om kansellert eller endret utbytte må offentliggjøres straks slik beslutning er truffet, jf. løpende forpliktelser for Oslo Børs og Oslo Axess punkt 3.2 (1) (a) og løpende forpliktelser for Merkur Market punkt 3.2 (2) (a)
  • Børsen ber om at det i overskriften til børsmeldingen tydelig fremgår at selskapet har kansellert eller endret utbyttet
  • Kun for Oslo Børs og Oslo Axess: Ved endring av tidligere kommunisert utbytte må det i tillegg offentliggjøres oppdatert nøkkelinformasjon. Dette er ikke nødvendig ved kansellering av utbytte
  • Selskapet må videre besørge at innkalling til generalforsamling og annen relevant selskapsdokumentasjon reflekterer at det ikke skal utdeles utbytte eller at dette er endret
  • Dersom selskapets kontofører har registrert utbytteutbetalingen i VPS, må denne endres og selskapet må ta kontakt med sin kontofører i den forbindelse

Oslo Børs gjør også oppmerksom på at kansellering eller endring av utbytte etter omstendighetene kan utgjøre innsideinformasjon forut for selve styrebeslutningen. For de tilfeller hvor selskapet beslutter utsatt offentliggjøring, minner børsen om forpliktelsen til å varsle børsens markedsovervåking om dette på 22 34 19 11.

Ved spørsmål til det ovennevnte, vennligst ta kontakt med Markedsovervåking og -administrasjon på 22 34 19 11 eller 22 34 19 45.

Kontakt oss

Juridiske tjenester