Særskilt informasjon i forbindelse med offentliggjøring av årsrapport for regnskapsåret 2019

Den europeiske finanstilsynsmyndigheten ESMA har gitt en uttalelse om hvordan noterte foretak på regulert marked skal forholde seg til frister som gjelder for finansiell rapportering [1].

ESMA uttaler at finansiell rapportering er en viktig forpliktelse og brukere av den finansielle rapporteringen har behov for denne informasjonen for å kunne fatte investeringsbeslutninger. Allikevel kan COVID-19 viruset medføre utfordringer for enkelte foretak i å overholde de lovpålagte fristene. ESMA forventer at tilsynsmyndighetene i EØS ikke vil prioritere å sanksjonere de foretakene som har vært forhindret fra å offentliggjøre innen fristen.

På børsens ulike markedsplasser er det enten Finanstilsynet eller Oslo Børs som fører kontroll med overholdelse av fristen for offentliggjøring av årsrapport. Finanstilsynet har sluttet seg til ESMAs uttalelse, se Finanstilsynets pressemelding av 30. mars 2020. Oslo Børs vil med dette også legge seg på linje med ESMAs uttalelse.

Nedenfor følger en oversikt over hva utstedere som er forhindret fra å offentliggjøre årsrapport innen opprinnelig frist må foreta seg i den forbindelse. Oversikten tar utgangspunkt i utstedere som avsluttet regnskapsåret 31. desember 2019. Det gjøres oppmerksom på at enkelte type utstedere kan være underlagt andre lovpålagte frister enn det som følger her og at enkelte utenlandske utstedere kan være underlagt en annen tilsynsmyndighet enn Finanstilsynet. For utstedere med avvikende regnskapsår vises det til ESMAs uttalelse.

Både Finanstilsynet og Oslo Børs forventer at foretakene tilstreber å levere den finansielle rapporten så raskt som mulig etter at hindringen har opphørt.

Oslo Børs understreker at utstedere med noterte instrumenter på børsens markedsplasser fremdeles er underlagt løpende informasjonsplikt. Børsen gjør særlig oppmerksom på plikten til å uoppfordret og umiddelbart offentligjøre innsideinformasjon som direkte angår utsteder, med mindre vilkårene for utsatt offentliggjøring er oppfylt. For de tilfeller hvor utsteder beslutter utsatt offentliggjøring, minner børsen om forpliktelsen til å varsle børsens markedsovervåking om dette på 22 34 19 11.

Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess
Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess som avsluttet regnskapsåret 31. desember 2019 skal offentliggjøre årsrapporten innen 30. april 2020. Finanstilsynet har regnskapskontrollen og fører kontroll med overholdelse av fristen.

Dersom disse utstederne er forhindret fra å offentliggjøre årsrapporten innenfor denne fristen, må de foreta seg følgende:

  1. Varsle Finanstilsynet om forsinkelsen og grunnen for den per e-post til christian.falkenberg.kjode@finanstilsynet.no. Samtidig må det opplyses om tidspunktet utsteder forventer at den finansielle rapporten vil kunne offentliggjøres.
  2. Tilsvarende informasjon gis samtidig til markedet i form av en børsmelding
  3. Utsteder må oppdatere finansiell kalender i Newspoint
  4. Ytterligere utsettelser utover det som er meldt etter punkt 1 skal varsles på nytt til Finanstilsynet og til markedet i form av en børsmelding før det forventede offentliggjøringstidspunktet har inntruffet. Finansiell kalender må også oppdateres på nytt.

Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis tatt opp til handel på Merkur Market
Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis tatt opp til handel på Merkur Market som avsluttet regnskapsåret 31. desember 2019 skal offentliggjøre årsrapporten innen 31. mai 2020. Oslo Børs fører kontroll med overholdelse av fristen. 

Dersom disse utstederne er forhindret fra å offentliggjøre årsrapporten innenfor denne fristen, må de foreta seg følgende:

  1. Varsle Oslo Børs om forsinkelsen og grunnen for den per e-post til stockwatch@oslobors.no. Samtidig må det opplyses om tidspunktet utsteder forventer at den finansielle rapporten vil kunne offentliggjøres.
  2. Tilsvarende informasjon gis samtidig til markedet i form av en børsmelding
  3. Utsteder må oppdatere finansiell kalender gjennom børsmelding eller i Newspoint
  4. Ytterligere utsettelser utover det som er meldt etter punkt 1 skal varsles på nytt til Oslo Børs og til markedet i form av en børsmelding før det forventede offentliggjøringstidspunktet har inntruffet. Finansiell kalender må også oppdateres på nytt.

Utstedere av obligasjoner notert på Oslo Børs – pålydende minst 100 000 euro
Utstedere av obligasjoner notert på Oslo Børs med pålydende per obligasjon minst 100 000 euro (eller tilsvarende beløp i annen valuta) og som avsluttet regnskapsåret 31. desember 2019 skal offentliggjøre årsrapporten innen 30. april 2020. Oslo Børs fører kontroll med overholdelse av fristen.

Dersom disse utstederne er forhindret fra å offentliggjøre årsrapporten innenfor denne fristen, må de foreta seg følgende:

  1. Offentliggjøre børsmelding som opplyser om forsinkelsen og grunnen for denne, samt det tidspunktet utsteder forventer at den finansielle rapporten vil kunne offentliggjøres.
  2. Ytterligere utsettelser utover det som er meldt etter punkt 1 skal varsles på nytt til markedet i form av en børsmelding før det forventede offentliggjøringstidspunktet har inntruffet.

For utstedere som er kommune eller fylkeskommune, se «Særskilt om kommuner og fylkeskommuner» nedenfor.

Utstedere av obligasjoner notert på Oslo Børs – pålydende under 100 000 euro
Utstedere av obligasjoner notert på Oslo Børs med pålydende per obligasjon under 100 000 euro (eller tilsvarende beløp i annen valuta) og som avsluttet regnskapsåret 31. desember 2019 skal offentliggjøre årsrapporten innen 30. april 2020. Finanstilsynet har regnskapskontrollen og fører kontroll med overholdelse av fristen. 

Dersom disse utstederne er forhindret fra å offentliggjøre årsrapporten innenfor denne fristen, må de følge samme prosedyre som for «Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Axess» som angitt ovenfor, med unntak av det som gjelder finansiell kalender.

For utstedere som er kommune eller fylkeskommune, se «Særskilt om kommuner og fylkeskommuner» nedenfor.

Utstedere av obligasjoner registrert på Nordic ABM
Utstedere av obligasjoner registrert på Nordic ABM og som avsluttet regnskapsåret 31. desember 2019 skal offentliggjøre årsrapporten innen 30. april 2020. Oslo Børs fører kontroll med overholdelse av fristen.

Dersom disse utstederne er forhindret fra å offentliggjøre årsrapporten innenfor denne fristen, må de følge samme prosedyre som for «Utstedere av obligasjoner notert på Oslo Børs – pålydende minst 100 000 euro» som angitt ovenfor. 

For utstedere som er kommune eller fylkeskommune, se «Særskilt om kommuner og fylkeskommuner» nedenfor.

Særskilt om kommuner og fylkeskommuner
Kommuner og fylkeskommuner med obligasjoner notert på Oslo Børs og Nordic ABM som utarbeider årsrapport i henhold til kommuneloven § 48 har etter børsens regler plikt til å offentliggjøre denne senest seks måneder etter regnskapsårets utgang. Kommuner og fylkeskommuner har i henhold til midlertidig lov om unntak fra kommuneloven mv. fått særskilt frist til å vedta årsrapporten for 2019 senest 15. september 2020. Når det gjelder årsrapporten for 2019 kan kommuner og fylkeskommuner med dette offentliggjøre denne senest 15. september 2020 i henhold til børsens regler.

Ved spørsmål til det ovennevnte, vennligst ta kontakt med Markedsovervåking og -administrasjon på 22 34 19 11 eller 22 34 19 45.

Kontakt oss

Juridiske tjenester