Vedtak og uttalelser fra Oslo Børs

Visse beslutninger i børsstyret er enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, jf. verdipapirhandelloven § 12-10. Disse vedtakene vil være tilgjengelig for allmenheten i medhold av offentleglova § 3, i den utstrekning vedtaket ikke er unntatt offentlighet etter offentleglova kap. 3. Det samme gjelder også i stor utstrekning selve begrunnelsen for vedtaket, i bearbeidet og anonymisert form.

2019

 2019-06-17 Lavo.tv AS - Vedtaket er opprettholdt av Merkur Market klagenemnd 1-2019

2018

 2018-12-21 Belships ASA - Vedtaket er helt eller delvis opphevet av Børsklagenemnden 1-2019

 2018-02-16 EMAS Offshore Limited - Vedtaket er helt eller delvis opphevet av Børsklagenemnden 1-2018

2017

 2017-06-14 RenoNorden ASA - Vedtaket er helt eller delvis opphevet av Børsklagenemnden 1-2017

2016 

2015

2014

2013

 2013-01-30 Intex Resources ASA - Vedtaket er helt eller delvis opphevet av Børsklagenemnden 1-2013

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser

Tidligere vedtak og uttalelser er inntatt i årlige samlinger utgitt av Oslo Børs. Samlingene består av utdrag fra Oslo Børs' vedtak, brev og andre uttalelser som antas å ha interesse fordi de illustrerer fortolkninger eller praksis.

Kontakt oss

Juridiske tjenester