Regler for utstedere

Regelverket for utstedere av aksjer, obligasjoner og egenkapitalbevis foreligger i nytt webformat med økt brukervennlighet, bedre søkefunksjonalitet, med lenker til relevante lover, forskrifter og andre publikasjoner. Reglene er ikke endret ved innføringen av det nytt format.

Den nye løsningen innebærer økt tilgjengelighet av børsens tolkning av regelverk og praksis. Gjeldende innhold fra børssirkulærene er innarbeidet som ny eller utvidet veiledningstekst, og det er inntatt henvisninger i form av lenker til relevante saker fra Vedtak og Uttalelser, saker behandlet av Børsklagenemnden mv. Utarbeidelsen av ny veiledningstekst til utstederreglene, basert på gjennomgang av sirkulærer og Vedtak og Uttalelser, er gjort i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR AS.

Børsreglene er børsens egne regler som i medhold av verdipapirhandelloven § 12-2 og verdipapirforskriften § 12-1 (3) fastsetter rettigheter og forpliktelser for utstedere av aksjer, egenkapitalbevis og lån som er eller søkes opptatt til notering på Oslo Børs. Tilsvarende regler er fastsatt for utstedere av aksjer som er eller søkes notert på Oslo Axess.

Oslo Børs har videre fastsatt regler for utstedere av aksjer som er eller søkes tatt opp til handel på Merkur Market og for utstedere av lån som er eller søkes registrert på Nordic ABM.

Reglene inneholder gjengivelse og detaljering av lov og forskriftsbestemmelser slik at brukerne i all hovedsak kan forholde seg til dette regelsett hva gjelder forpliktelser i forhold til børsen.

Børsreglene består av:

 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Axessreglene består av:

 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Axessreglenes løpende forpliktelser er innarbeidet i løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Merkur Market-reglene består av:

 Opptaksregler for Merkur Market

 Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market

Obligasjonsreglene omfatter "Regler for opptak til notering" og "Løpende forpliktelser":

 Obligasjonsreglene

ABM-reglene

 ABM-reglene

Øvrige regler

Kontakt oss

Juridiske tjenester