Regler for utstedere

Alle markedsplassene i Euronext er regulert av et harmonisert regelverk, som omfatter en harmonisert regelbok, Regelbok I (regulerte markeder) og Euronext Growth Regelbok Del I (MTFer). De enkelte markedsplassene i Euronext har ikke-harmoniserte regler, i form av en Regelbok II for hver markedsplass, samt andre lokale dokumenter der dette er nødvendig. Dette innebærer at Regelbok I gjelder med de endringer og tilleggsbestemmelser som følger av Regelbok II.

I tillegg til Regelbok I og Regelbok II, kan de ulike markedsplassene i Euronext utstede Notiser, som er dokumenter merket «Notis», med det formål å tolke og implementere reglene eller for ethvert annet formål som følger av regelbøkene. Notiser og annen relevant dokumentasjon som supplerer regelverket for Oslo Børs er tilgjengelig her

Regelbok II for Oslo Børs og Euronext Expand, samt Regelbok Del II for Euronext Growth Oslo foreligger i et webformat med veiledning, søkefunksjonalitet, med lenker til relevante lover, forskrifter og andre publikasjoner. 

Utarbeidelsen av veiledningstekst til utstederreglene, basert på gjennomgang av sirkulærer og Vedtak og Uttalelser, er gjort i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR AS.

Utstederreglene for Oslo Børs og Euronext Expand

 Regelbok I - Harmoniserte regler

 Oslo Regelbok II - Utstederregler

Utstederreglene for Euronext Growth Oslo

 Euronext Growth Markets Regelbok – Del I

 Euronext Growth Oslo Regelbok – Del II

ABM-reglene

 ABM-reglene

Øvrige regler

Kontakt oss

Juridiske tjenester