Unntak fra norske regler om overtakelsesbud

Oslo Børs kan, i egenskap av å være tilbudsmyndighet, ved enkeltvedtak helt eller delvis gjøre unntak fra bestemmelsene i vphl. kapittel 6 om oppkjøpstilbud i forhold til:

  • norsk selskap hvis aksjer er notert på både Oslo Børs eller Oslo Axess  og regulert marked i stat utenfor EØS, eller
  • selskap med forretningskontor i stat utenfor EØS, hvis aksjer er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess .

Oslo Børs har i børssirkulære nr. 11/2007 angitt nærmere retningslinjer for utøvelsen av dispensasjonsmyndigheten.

Slik dispensasjon er gitt til selskaper oppført på hjemstatslisten med Norge som hjemstat, men hvor det er markert «Nei/no» mht. om norske tilbudsregler gjelder.

Kontakt oss

Juridiske tjenester