Kontroll av tilbud og tilbudsdokument

I egenskap av å være tilbudsmyndighet skal Oslo Børs godkjenne tilbud og tilbudsdokument utarbeidet i forbindelse med frivillige og pliktige tilbud, samt forøvrig påse at reglene i vphl. kapittel 6 overholdes av tilbyder og målselskap gjennom tilbudsprosessen.

Forvaltningsmyndighet
Når Oslo Børs opptrer i egenskap av å være tilbudsmyndighet utøver Oslo Børs forvaltningsmyndighet. En rekke av forvaltningslovens bestemmelser vil derfor komme til anvendelse. Vedtak vil kunne klages inn for Børsklagenemnden.

Oversendelse av tilbudsdokument for gjennomgang
I forbindelse med oversendelse av tilbudsdokument til Oslo Børs for gjennomgang skal det fylles ut en standard sjekkliste med referanser til verdipapirhandellovens innholdskrav. Videre skal det legges ved svar på enkelte innledende kontrollspørsmål knyttet til tilbudspris og likebehandling av aksjonærer.

Det vil normalt bli tildelt to saksbehandlere fra børsens side. Saksbehandlingstid anslås til å være 12-14 arbeidsdager. Saksbehandlingen vil imidlertid kunne variere avhengig av de problemstillinger som oppstår. For grensekryssende tilbud som er underlagt delt lovvalg kan godkjennelsesprosessen ta noe lenger tid ettersom gjennomgang og godkjennelse må koordineres med annen tilbudsmyndighet. 

Kontakt oss

Juridiske tjenester