Endringer i tilbud

Endringer i tilbudet, som fremmes på grunnlag av forbehold om slike endringer i det opprinnelige tilbudet, skal godkjennes av Oslo Børs og fremmes innen utløpet av den opprinnelige tilbudsperiode.

Se nærmere informasjon om fremgangsmåte for slike endringer i børssirkulære 9/2012.

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester