Dispensasjon fra tilbudsplikt ved overføring innen konsolidert gruppe

Tilbudsplikt utløses også ved erverv fra noen vedkommende er identifisert med når erververen alene eller sammen med en eller flere av de nærstående passerer tilbudspliktsgrensen som følge av ervervet. Oslo Børs kan, i egenskap av å være tilbudsmyndighet, i særlige tilfeller gjøre unntak fra tilbudsplikt ved erverv fra noen vedkommende er identifisert med. Formålet med dispensasjonshjemmelen er å motvirke at tilbudspliktsreglene forhindrer hensiktsmessig restrukturering av selskaper. Samtidig skal unntaksregelen ikke innebære en uthuling av tilbudsplikten. Unntaksbestemmelsen i vphl. § 6-2 (3) kodifiserer praksis etter tidligere lov som unntok overdragelser innen konsern mellom heleide selskaper. Etter lovens forarbeider vil vurderingstemaet være om overdragelsen utgjør et kontrollskifte, eller kan utgjøre et ledd i en kjede transaksjoner som kan utgjøre et kontrollskifte.

Søknad om dispensasjon skal rettes til juridisk avdeling ved Oslo Børs. Det endelige vedtaket kan påklages til Børsklagenemnden.

Under følger de vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt ved overføring innen konsolidert gruppe som Oslo Børs har fattet siden 2014. Vedtak fra tidligere år er inntatt i den årlige publikasjonen Vedtak og uttalelser.

Kontakt oss

Juridiske tjenester