Delt lovvalg og myndighet - overtagelsestilbud med tilknytning til flere EØS-stater

For selskaper som har aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess, men som er hjemmehørende i en annen EØS-stat, gjelder særskilte regler om delt myndighet og lovvalg.

Oslo Børs har utarbeidet en liste over noterte selskaper som bla. inneholder en angivelse av om selskapet faller inn under EØS-regler om delt myndighet og lovvalg; Oversikt over noterte selskapers hjemstat mv.

Oslo Børs har videre utarbeidet en oversikt over hvilke bestemmelser i vphl. kapittel 6 som etter Oslo Børs' vurdering kommer til anvendelse i forbindelse med tilbud på selskaper med tilknytning til flere EØS-stater enn Norge.

Oppdelingen innebærer en operasjonalisering av skillet oppstilt i verdipapirforskriften § 6-14, jf. Take-over direktivet (2004/25/EF) art 4(2)(e). Det understrekes at i tilfelle motstrid mellom forskriftens bestemmelser og vedlagte oversikt, vil forskriftens bestemmelser gå foran; Oversikt – regler ved grensekryssende tilbud

Kontakt oss

Juridiske tjenester