Anbefaling om informasjon om selskapsovertakelse på selskapets nettsider

En stor andel av selskapene notert på Oslo Børs er utenlandske, og utenlandsandelen i mange av de noterte selskapene er høy. Det kan være utfordrende for investorer og andre markedsaktører å finne, og tilegne seg informasjon om regelverk det er nødvendig å ha kjennskap til i forbindelse med handel i noterte selskaper. Oslo Børs anbefaler derfor at noterte selskaper på sin hjemmeside informerer om relevant regelverk. Oslo Børs har utarbeidet en anbefaling og et eksempel for norske noterte selskaper.

I forhold til regler om selskapsovertakelse er det i anbefalingens pkt. 2 anbefalt at selskapene på sin hjemmeside inntar en kort beskrivelse av de regler om overtakelsestilbud som gjelder i forholdt til selskapet, herunder:

  • Hvilket lands regler om overtakelsestilbud som gjelder og hvilken tilbudsmyndighet som fører tilsyn. Ved delt lovvalg og tilsyn bør fremstillingen inneholde en oppsummering av den saklige grensedragningen.
  • Terskler for inntreden av tilbudsplikt.
  • Regler om minste tilbudspris.
  • Når et mulig bud må offentliggjøres.
  • Eventuelle bestemmelser i vedtektene som kan være relevant ved overtakelsestilbud.

Kontakt oss

Juridiske tjenester