Oslo Børs som tilbudsmyndighet

Verdipapirhandelloven (”vphl.”) kapittel 6 regulerer tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av noterte selskaper. Loven gjennomfører direktiv 2004/25/EF om overtakelsestilbud i norsk rett (Take-over direktivet). Oslo Børs er tilbudsmyndighet.

Tilbudsplikt
Tilbudsplikt utløses ved erverv av mer enn 1/3 av stemmene i et selskap notert på norsk regulert marked. Dette innebærer en plikt for erververen til å gi de øvrige aksjonærene i selskapet et tilbud om å erverve deres aksjer.

Gjentatt tilbudsplikt
Tilbudsplikt utløses igjen ved erverv av mer enn 40 % og 50 % av stemmene.

Etterfølgende tilbudsplikt
Dersom en aksjeeier tidligere har passert en av tilbudspliktsgrensene på en måte som ikke utløste tilbudsplikt (for eksempel ved arv eller ved etablering av konsolidert gruppe), utløses tilbudsplikt ved et hvert etterfølgende erverv.

Salg av aksjer
En aksjonær som erverver aksjer over tilbudspliktsgrensen kan unngå tilbudsplikt ved å selge de aksjene som overstiger tilbudspliktsgrensen innen fire uker etter ervervet.

Frivillig tilbud
Reglene om frivillig tilbud omfatter tilbud til flere om kjøp av aksjer som innebærer at tilbudsplikt utløses hvis tilbudet aksepteres av de som har fått det.

Norske tilbudsregler
Oslo Børs er tilbudsmyndighet for selskaper som er omfattet av de norske tilbudsreglene. De norske tilbudsreglene omfatter i utgangspunktet frivillig eller pliktig tilbud på aksjer i alle selskaper som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess.

Tilbud med delt lovvalg
For selskaper som har aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess, men som er hjemmehørende i en annen EØS-stat, gjelder særskilte regler om delt myndighet og lovvalg.

Kontakt oss

Juridiske tjenester