Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Ekspander

1. Generelt

(1) Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) ble fastsatt av Oslo Børs ASA 6. mars 2007, og er senere endret 10. september 2007, 30. november 2007, 15. desember 2009, 19. mars 2010, 8. februar 2011, 15. juni 2011, 23. mai 2012, 29. november 2012, 30. mai 2013, 10. desember 2014, 9. desember 2015, 6. desember 2016, 1. januar 2019 og 28. april 2020. Axessreglenes opptaksvilkår suppleres av Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser). Reglene er fastsatt med hjemmel i verdipapirhandelloven § 12-2 første ledd.

(2) Axessreglenes opptaksvilkår gir utfyllende og presiserende bestemmelser til verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften slik de til enhver tid lyder. I tilfelle motstrid går lov og forskrift foran axessreglenes opptaksvilkår. 

Skjul veiledning

Reglene fastsetter selvstendig regulering for opptak til notering av aksjer, depotbevis og øvrige finansielle instrumenter på Oslo Axess, i tillegg til gjengivelser av de mest aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser. Der lov og forskrift er gjengitt er det inntatt lenke til bestemmelsen. Målsettingen er at utstedere og andre regelverksbrukere skal kunne nøye seg med å forholde seg til ett regelsett i sin kontakt med Oslo Børs ASA. Det er også tilføyet kommentarer med veiledninger og fortolkninger til enkelte av bestemmelsene. Kommentarene reflekterer i det vesentlige innholdet fra tidligere børssirkulærer. Ved motstrid står kommentarene tilbake for innholdet i reglene. Materielle endringer i kommentarene vil bli foretatt i samsvar med endringsprosedyrene i pkt. 13.

(3) Axessreglenes opptaksvilkår gjelder for søknad om opptak av aksjer til notering på Oslo Axess. Reglene gjelder for hver aksjeklasse som søkes notert. Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av depotbevis og øvrige finansielle instrumenter med tilsvarende egenskaper som aksjer, så langt de passer. 

Skjul veiledning

Eksempler på andre finansielle instrumenter som kan ha tilsvarende egenskaper som aksjer omfatter blant annet andeler i truster utstedt etter andre lands lovgivning.

(4) Hvor særskilt angitt gjelder reglene opptak av tegningsretter til aksjer, herunder tegningsretter til ikke-noterte aksjer.

(5) For aksjer som er tatt opp til notering gjelder løpende forpliktelser.

(6) Oslo Axess drives av Oslo Børs ASA. De roller og den myndighet som i regelverket er tillagt Oslo Axess vil bli utøvet av Oslo Børs ASA.

(7) Oslo Børs behandler personopplysninger i forbindelse med opptak av aksjer, depotbevis og øvrige finansielle instrumenter til notering på Oslo Axess. I personvernerklæringen til Oslo Børs gis det en beskrivelse av hvilke personopplysninger som behandles og hvordan de behandles.

Ekspander

2. Opptaksvilkår

Ekspander

3. Opptaksprosessen

Ekspander

4. Informasjonsplikt fra søknadstidspunktet

Reglene om informasjonsplikt i løpende forpliktelser pkt. 3.1.1 og 3.1.2, samt pkt. 3.1.3, vil gjelde for selskapet fra søknadstidspunktet, jf. verdipapirhandelloven § 5-1. Selskapet vil fra søknadstidspunktet tildeles en tickerkode og gis tilgang til Oslo Børs NewsPoint. 

Skjul veiledning

Regelen følger av verdipapirhandelloven § 5-1.

Ekspander

5. Behandling av søknad om notering

Ekspander

6. Notering

(1) Selskapets aksjer kan tas opp til notering etter at børsstyrets vedtak om opptak til notering er offentliggjort og eventuelle betingelser knyttet til noteringen er oppfylt. Børsstyret fastsetter seneste noteringsdag i opptaksvedtaket.

(2) Senest kl. 14.00 børsdagen før første noteringsdag må følgende dokumentasjon, i tillegg til de opplysninger som skal fremgå av søknaden, være mottatt av Oslo Børs ASA:

  1. Oppdatert firmaattest fra Foretaksregisteret.
  2. Aksjenes registreringsnummer (ISIN) i verdipapirregisteret. 
  3. Opplysning om antatt kursverdi for selskapets aksjer.
  4. Bekreftelse på at prospektet er godkjent, eller kopi av melding etter verdipapirhandelloven § 7-9 første ledd.
  5. Bekreftelse fra selskapet om at prospekt er eller vil bli offentliggjort i henhold til verdipapirhandelloven § 7-19 jf. pkt. 7.
  6. Bekreftelse på at alle betingelser for opptak er oppfylt. Oppfyllelse av spredningskravet må dokumenteres ved tildelingslister eller utskrift fra verdipapirregisteret. Tildelingslister må vise oppfyllelse av spredningskravet med god margin, og være ledsaget av en bekreftelse på at tildeling er utført i oppgjørssystemet senest børsdagen før første noteringsdag.

(3) Oslo Børs ASA kan i særlige tilfeller gi unntak fra fristen i annet ledd for enkelte av dokumentasjonskravene. 

Ekspander

7. Prospekt

(1) Prospekt skal utarbeides i samsvar med verdipapirhandelloven kapittel 7 med forskrifter, eller i samsvar med tilsvarende regler i annen EØS-stat som kan benyttes grensekryssende iht. verdipapirhandelloven § 7-9 første ledd.

(2) Løpende forpliktelser pkt. 8 gjelder tilsvarende for prospekt utarbeidet i forbindelse med opptak til notering.

(3) Dersom utkast til prospekt oversendes Finanstilsynet for kontroll før fremsettelse av søknad om notering, skal prospektutkastet senest samtidig oversendes til Oslo Børs ASA (prospekter@oslobors.no).

Skjul veiledning

Oslo Børs ASA skal i henhold til verdipapirhandelloven § 12-2 tredje ledd påse at utstedere av noterte verdipapirer oppfyller sine plikter etter prospektreglene.

Hvordan utsteder fremstilles i prospektet vil kunne ha betydning for Oslo Børs ASAs opptaksprosess, og børsen vil kunne ha innspill til gjennomføring av forutgående emisjon og utforming av prospektets transaksjonskapittel. I henhold til axessreglenes opptaksvilkår pkt. 5.2 annet ledd har Oslo Børs ASA hjemmel til å kreve fremlagt den dokumentasjon som anses nødvendig i forbindelse med opptaksprosessen. Dette kan eksempelvis være aktuelt i forhold til senere prospektutkast. I tråd med ovennevnte må det også i innledende møte ved opptak av aksjer redegjøres for tidsplan for utarbeidelse av prospekt, jf. pkt. 3.1 annet ledd nr. 12.

Ekspander

8. Opptak til notering av retter til aksjer

Ekspander

9. Særlig om notering av utenlandsk selskap og sekundærnotering av norsk selskap

Ekspander

10. Taushetsplikt og habilitet

(1) Tillitsvalgte, ansatte og revisor ved Oslo Børs ASA plikter å hindre at noen får adgang eller kjennskap til det som de i sitt arbeid får vite om andres forretningsmessige eller personlige forhold hvis ikke annet følger av verdipapirhandelloven eller annen lov. Vedkommende må heller ikke gjøre bruk av slike opplysninger ved ervervsvirksomhet eller ved kjøp og salg av finansielle instrumenter. Bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13a til 13e får tilsvarende anvendelse, jf. verdipapirhandelloven § 11-13 fjerde ledd. 

(2) Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet i tjenesten eller vervet, jf. verdipapirhandelloven § 11-13 fjerde ledd.

(3) Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for at opplysninger gis tilsynsmyndighetene, jf. verdipapirhandelloven § 11-13 tredje ledd. 

(4) Tillitsvalgte og ansatte ved Oslo Børs ASA må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Vedkommende må heller ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har fremtredende økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen offentlig eller privat institusjon som vedkommende er knyttet til, jf. verdipapirhandelloven § 11-14 første ledd.

Ekspander

11. Avgifter

Selskap som søker notering skal betale avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår.

Ekspander

12. Ikrafttredelse

Denne versjon av reglene trer i kraft 1. januar 2019.

Skjul veiledning

Veiledning til bestemmelsene er inntatt 1. januar 2019.

Ekspander

13. Endringer i regelverket

Endringer i regelverket er bindende for selskapene og Oslo Børs ASA minst en måned etter at endringene er varslet og offentliggjort. Oslo Børs ASA skal konsultere selskapene og andre interessenter før endringene fastsettes med mindre det anses som åpenbart unødvendig eller ikke vil være praktisk gjennomførbart. Dersom lov, forskrift, dom, administrativ avgjørelse eller særskilte forhold nødvendiggjør endringer i regelverket, kan vedtaksprosedyren fravikes.

Skjul veiledning

Materielle endringer i kommentarene vil bli gjort i samsvar med endringsprosedyrene oppstilt i dette punkt.