Obligasjonsreglene

Ekspander

1. Innledning

Ekspander

2. Opptaksvilkår

Ekspander

3. Løpende forpliktelser

Ekspander

4. Utenlandske låntagere, norske låntagere med Norge som vertstat og norske låntagere hvis obligasjoner er eller søkes sekundærnotert

Ekspander

5. Registrering av utstedelsesprogrammer mv.

Skjul veiledning

Utstedelsesprogrammer forenkler prosedyren og dokumentasjon knyttet til emisjon av nye lån. Når et utstedelsesprogram er godkjent og registrert kan utstederen emittere obligasjonslån, sertifikater eller andre typer verdipapirer i markedet gjennom en låneteknisk beskrivelse, såkalte «Final terms» (endelige vilkår). Final Terms er ikke underlagt særskilt kontroll etter prospektdirektivet, men disse vil bli kontrollert i forbindelse med en eventuell notering for å sikre at opptaksvilkårene tilfredsstilles. Reglene innebærer at utstedelsesprogrammet vil kunne bli registrert uavhengig av om utsteder noterer lånene utstedt under det aktuelle utstedelsesprogrammet.

Reglene om informasjonsplikt gjelder ikke ved registrering av selve utstedelsesprogrammet, men vil gjelde fra det tidspunktet det eventuelt søkes om børsnotering av lån utstedt under utstedelsesprogrammet.

(1) Et utstedelsesprogram kan søkes registrert dersom det er utarbeidet et grunnprospekt for programmet. Pkt. 2.9 første ledd gjelder tilsvarende.

Skjul veiledning

Nærmere regler om grunnprospekt følger av verdipapirforskriften § 7-15.

(2) Søknad om registrering skal være besluttet av låntager og undertegnet av låntager eller noen låntager har gitt nødvendig fullmakt.

(3) Det skal angis i søknaden om programmet er registrert eller søkt registrert ved annet marked, samt om søknaden om registrering også gjelder for Nordic ABM. Godkjent grunnprospekt skal vedlegges. 

(4) Vedtak om registrering treffes av børsen.

(5) Registreringen opphører ved utløp av grunnprospektets gyldighetstid. Søknad om strykning av registreringen før dette tidspunkt skal være besluttet og undertegnet i samsvar med annet ledd.

Skjul veiledning

Grunnprospektets gyldighetstid er 12 måneder, jf. verdipapirforskriften § 7-19 første ledd.

(6) For opptak til notering av obligasjonslån utstedt under registrert utstedelsesprogram gjelder pkt. 2.1 til 2.8 tilsvarende, med unntak av pkt. 2.7.1 første ledd og fjerde ledd nr. 1, 4 og 12.

(7) Endelige vilkår skal oversendes Oslo Børs innen fristen oppstilt i pkt. 2.8.

(8) For utenlandske låntagere og låntagere med Norge som vertsstat gjelder sjette ledd med de modifikasjoner som følger av pkt. 4.

(9) Ved søknad om registrering av utstedelsesprogram jf. første ledd kan det samtidig søkes om notering av alle obligasjonslån som utstedes under utstedelsesprogrammet innenfor grunnprospektets og registreringens gyldighetstid jf. femte ledd. Notering av obligasjonslån i henhold til slik søknad kan innvilges under forutsetning av at det ikke finner sted vesentlige endringer i låntager av betydning for egnethetsvurderingen jf. pkt. 2.1 frem til tidspunktet for notering av det enkelte lån, og at opptaksvilkårene jf. pkt. 2 for øvrig er tilfredsstilt for det enkelte lån på noteringstidspunktet. Senest innen kl. 15.00 dagen før notering av senere utstedelser under programmet må børsen, i tillegg til endelige vilkår jf. syvende ledd, ha mottatt:

  1. Bekreftelse fra utsteder om at det aktuelle obligasjonslånet ønskes tatt opp til notering.
  2. Bekreftelse på offentliggjøring av endelige vilkår i samsvar med verdipapirhandelloven § 7-19.
  3. Frigivelsesbrev eller tilsvarende dokument dersom dette er utarbeidet.
  4. Rentefastsettelse dersom renten ikke er angitt i prospektet eller i endelige vilkår.
  5. Tilleggsprospekt dersom dette må utarbeides iht til verdipapirhandelloven § 7-15.
Ekspander

6. Kursnoteringen

Ekspander

7. Overføring av lån til Nordic ABM

Ekspander

8. Strykning og sanksjoner

Ekspander

9. Børsens saksbehandling

Når børsen treffer avgjørelser om strykning av obligasjonslån fra notering (pkt. 8.1, 8.2), suspensjon (pkt. 6.3), eller ileggelse av løpende mulkt (pkt. 8.3) eller overtredelsesgebyr (pkt. 8.4), eller avgjørelser etter verdipapirhandelloven kapittel 6, 7 og § 12-9 tredje ledd, skal forvaltningsloven kapittel III, IV, V, VI og VIII, med unntak av § 13, få anvendelse.

Skjul veiledning

Bestemmelsen følger av verdipapirforskriften § 12-3 første ledd.

 

Ekspander

10. Børsklagenemnden

Børsens vedtak som nevnt i pkt. 8 kan påklages til Børsklagenemnden etter reglene i verdipapirforskriften kapittel 12 ii. 

Skjul veiledning

 

Bestemmelsen følger av verdipapirforskriften § 12-3 første ledd. 

Ekspander

11. Taushetsplikt og habilitet

(1) Tillitsvalgte, ansatte og revisor ved børsen plikter til å hindre at noen får adgang eller kjennskap til det som de i sitt arbeid får vite om andres forretningsmessige eller personlige forhold med mindre annet følger av verdipapirhandelloven eller annen lov. Vedkommende må heller ikke gjøre bruk av slike opplysninger ved ervervsvirksomhet eller ved kjøp og salg av finansielle instrumenter. Bestemmelsene i forvaltningsloven § 13a til 13e får tilsvarende anvendelse.

Skjul veiledning

 Bestemmelsen tilsvarer verdipapirhandelloven § 11-13 første ledd.

(2) Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet i tjenesten eller vervet.

Skjul veiledning

Bestemmelsen tilsvarer verdipapirhandelloven § 11-13 annet ledd.

(3) Taushetsplikt etter første og annet ledd i denne bestemmelse er ikke til hinder for at opplysninger gis tilsynsmyndighetene.

Skjul veiledning

 Bestemmelsen tilsvarer verdipapirhandelloven § 11-13 tredje ledd. 

(4) Tillitsvalgte og ansatte ved børs må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Vedkommende må heller ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har fremtredende økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen offentlig eller privat institusjon som vedkommende er knyttet til.

Skjul veiledning

 Bestemmelsen tilsvarer verdipapirhandelloven § 11-14 første ledd.

Ekspander

12. Avgifter

Låntager skal betale avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår.

Ekspander

13. Ikrafttredelse

Denne versjon av reglene trer i kraft 1. januar 2019.

Skjul veiledning

Veiledning til bestemmelsene er inntatt 29. januar 2018 og oppdatert 1. januar 2019.

Ekspander

14. Endringer

Endringer i regelverket er bindende for låntagere og børsen etter at endringene er varslet og offentliggjort normalt med minst én måneds varsel. Børsen skal konsultere låntagere og andre interessenter før endringene fastsettes med mindre det anses åpenbart unødvendig eller ikke vil være praktisk gjennomførlig. Dersom lov, forskrift, dom, administrativ avgjørelse eller særskilte forhold nødvendiggjør endringer i regelverket, kan vedtaksprosedyren fravikes.

Skjul veiledning

Materielle endringer i kommentarene vil bli gjort i samsvar med endringsprosedyrene oppstilt i dette punkt.