Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market

Ekspander

1. Generelt

Ekspander

2. Alminnelige bestemmelser

Ekspander

3. Løpende informasjonsplikt mv.

Skjul veiledning

Det er innført et krav om at selskap tatt opp til handel på Merkur Market uoppfordret og umiddelbart skal offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet. Selskapene skal offentliggjøre meldinger via NewsPoint og således gjøre disse tilgjengelige for markedet via NewsPoint på http://www.newsweb.no/.

Verdipapirhandelloven § 5-2, som bl.a. regulerer børsnoterte selskapers løpende informasjonsplikt, gjelder per i dag ikke selskaper tatt opp til handel på multilateral handelsfasilitet. Denne bestemmelsen anses likevel som grunnleggende for at markedsplassen skal fungere etter sin hensikt, herunder bidra til investorbeskyttelse, korrekt prising av verdipapirene og forebygge markedsmisbruk. Bestemmelsen vil etter dette praktiseres i tråd med de samme prinsipper som er gjort gjeldende for Oslo Børs og Oslo Axess.

Tilsvarende er det fastsatt at reglene om utsatt offentliggjøring også skal gjelde for utstedere på Merkur Market. Verdipapirhandellovens krav til at selskap notert på et regulert marked skal føre innsideliste ved utsatt offentliggjøring er ikke gjort gjeldende for utstedere tatt opp til handel på multilateral handelsfasilitet, jf. verdipapirhandelloven § 3-5 og § 3-1 første ledd. Det er likevel inntatt en slik bestemmelse i løpende forpliktelser for Merkur Market, men ordlyden er tilpasset forventede krav til listeføring for SME-Growth Market i forbindelse med implementering av markedsmisbruksforordningen i norsk rett. Av bestemmelsen følger at selskaper tatt opp til handel «skal på forespørsel være i stand til å inngi en liste til Oslo Børs ASA over personer som er gitt tilgang til innsideinformasjon». Det gjelder imidlertid ikke krav om at selskapet løpende må føre/oppdatere slik liste, selv om det synes praktisk for å oppfylle kravene om å være i stand til å «inngi» en liste etter de fastsatte formkrav.

Verdipapirhandellovens bestemmelser om forbud mot misbruk av innsideinformasjon, taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering, rådgivningsforbud og forbud mot markedsmanipulasjon er gjeldende for finansielle instrumenter omsatt på norsk multilateral handelsfasilitet, jf. verdipapirhandelloven §§ 3-3, 3-4, 3-7 og 3-8 jf. § 3-1 fjerde ledd. Av disse bestemmelsene er taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering av særlig relevans for utstedere og derfor innarbeidet i pkt. 3.1.3.

Ekspander

4. Regnskapsrapportering

Ekspander

5. Fremgangsmåte for offentliggjøring

Ekspander

6. Meldeplikt ved handel i egne aksjer og for primærinnsidere

Skjul veiledning

Regler om meldeplikt ved handel i egne aksjer og for handel foretatt av primærinnsidere er basert på verdipapirhandellovens regler for selskaper notert på regulert marked. Samtidig er det forsøkt hensyntatt kommende regler som følge av markedsmisbruksforordningen.

Ekspander

7. Prospekter

Ekspander

8. Selskapets generalforsamling mv.

Ekspander

9. Gjennomføring av selskapshandlinger

Ekspander

10. Fortsatt handel ved fusjon, fisjon og andre vesentlige endringer

Ekspander

11. Gjennomføring av handel

Ekspander

12. Strykning og sanksjoner

Skjul veiledning

Et viktig mål for Merkur Market er å beskytte og opprettholde integriteten og tilliten til verdipapirmarkedet. Utstedere og medlemmer er underlagt Merkur Markets regler og gjeldende lover og forskrifter. I det tilfellet et medlem eller en utsteder er gjenstand for en disiplinær sak etter mislighold av markedsplassens handelsregler eller løpende forpliktelser kan forholdet bli gjenstand for undersøkelse og sanksjon fra Oslo Børs ASA.

Investorer er tilsvarende underlagt de adferdsregler som gjennom verdipapirhandloven med forskrift er gjort gjeldende for finansielle instrumenter som omsettes på multilateral handelsfasilitet. De relevante bestemmelser forvaltes av Finanstilsynet, men Oslo Børs ASA overvåker transaksjoner med sikte på å avdekke brudd på relevante lover og regler, herunder reglene om markedsmisbruk i verdipapirhandelloven kapittel 3. Ved mistanke om overtredelse av de nevnte bestemmelser er Oslo Børs ASA pålagt å rapportere forholdet til Finanstilsynet.

Det vedtatte regimet for sanksjoner mv. for Merkur Market avviker fra det som gjelder for Oslo Børs og Oslo Axess. Herunder er det opprettet en klagenemnd for Merkur Market, se pkt. 14.

Ekspander

13. Oslo Børs ASAs saksbehandling

(1) Når Oslo Børs ASA treffer avgjørelser om strykning av selskap (pkt. 12.1), suspensjon (pkt. 11.3) eller ileggelse av løpende mulkt (pkt. 12.2) eller overtredelsesgebyr (pkt. 12.3), skal Oslo Børs ASA først undersøke sakens faktum og innhente nødvendig informasjon for å avklare om det er et regelbrudd eller grunnlag for å suspendere.

Skjul veiledning

Det sentrale med kravene i første ledd, se også pkt. 12.3 tredje ledd nr. 1, er at Oslo Børs ASA skal foreta slike undersøkelser og innhente slik informasjon som er nødvendig for å få et tilstrekkelig godt grunnlag for å treffe en eventuell beslutning om sanksjon, se avgjørelse av Merkur Markets klagenemnd av 18. oktober 2016 pkt. 3.2.

(2) Dokumentene i sak som nevnt i første ledd skal i utgangspunktet offentliggjøres med mindre informasjonen anses som forretningshemmeligheter eller er taushetsbelagt.

Ekspander

14. Merkur Market klagenemnd

Skjul veiledning

Børsklagenemnden behandler kun saker tilknyttet Oslo Børs ASAs regulerte markeder og således ikke Merkur Market. Det er derfor opprettet en uavhengig klagenemnd der Oslo Børs ASAs beslutninger om løpende daglig mulkt og overtredelsesgebyr kan påklages.

(1) Merkur Market har egen klagenemnd. Klagenemnden avgjør klager på beslutning om daglig mulkt etter pkt. 12.2 og overtredelsesgebyr etter pkt. 12.3. Klage må fremmes senest to uker etter at beslutningen er truffet og sendes til Oslo Børs ASA som igjen vil varsle klagenemnden. Klagenemndens beslutning er i utgangspunktet offentlig med mindre informasjonen anses som forretningshemmeligheter eller er taushetsbelagt. 

Skjul veiledning

Merk at en beslutning fra Oslo Børs ASA om strykning etter pkt. 12.1 ikke kan klages til Merkur Market klagenemnd.

(2) Klagenemnden kan prøve alle sider av beslutningen som er påklaget. Nemndens kompetanse er likevel begrenset til å opprettholde beslutningen, eller avgjøre forholdet til gunst for den klagende part.

(3) Nemndens avgjørelse er rådgivende for Oslo Børs ASA.

Skjul veiledning

Klagenemnden legger til grunn at det skal mye til for at Oslo Børs ASA ikke følger klagenemndens avgjørelser, se avgjørelse av Merkur Markets klagenemnd av 18. oktober 2016 pkt. 3.

(4) Oslo Børs ASA har fastsatt nærmere regler for behandling i klagenemnden (Prosedyrer for Merkur Market klagenemnd), herunder om sammensetning og virksomhet, oppnevnelse av medlemmer, saksbehandling og kostnader.

Ekspander

15. Taushetsplikt og habilitet

(1) Tillitsvalgte, ansatte og revisor ved Oslo Børs ASA plikter å hindre at noen får adgang eller kjennskap til det som de i sitt arbeid får vite om andres forretningsmessige eller personlige forhold med mindre annet følger av disse reglene, lov eller forskrift. Vedkommende må heller ikke gjøre bruk av slike opplysninger ved ervervsvirksomhet eller ved kjøp og salg av finansielle instrumenter.

(2) Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet i tjenesten eller vervet.

(3) Taushetsplikt etter første og annet ledd er ikke til hinder for at opplysninger gis tilsynsmyndighetene.

(4) Tillitsvalgte og ansatte ved Oslo Børs ASA må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Vedkommende må heller ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har fremtredende økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen offentlig eller privat institusjon som vedkommende er knyttet til.

Ekspander

16. Avgifter

Selskaper tatt opp til handel skal betale avgifter i henhold til Oslo Børs ASAs generelle forretningsvilkår, tilgjengelig på børsens nettsider.

Skjul veiledning

En oversikt over avgifter gjeldende for medlemmer og utstedere på Merkur Market er offentliggjort på http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Notering/Priser-og-avgifter.

Ekspander

17. Ikrafttredelse og overgangsregler

Denne versjonen av reglene trer i kraft 20. januar 2020. 

Skjul veiledning

Veiledning til bestemmelsene er inntatt 20. januar 2020.

Ekspander

18. Endringer

Endringer i regelverket er bindende for selskapene og Oslo Børs ASA etter at endringene er varslet og offentliggjort, normalt med minst én måneds varsel. Oslo Børs ASA skal konsultere selskapene og andre interessenter før endringene fastsettes med mindre det anses som åpenbart unødvendig eller ikke vil være praktisk gjennomførlig. Dersom lov, forskrift, dom, administrativ avgjørelse eller særskilte forhold nødvendiggjør endringer i regelverket, kan beslutningsprosedyren fravikes.

Skjul veiledning

Materielle endringer i kommentarene vil bli gjort i samsvar med endringsprosedyrene oppstilt i dette punkt.