Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Ekspander

1. Generelt

Ekspander

2. Alminnelige bestemmelser

Ekspander

3. Løpende informasjonsplikt mv.

Ekspander

4. Regnskapsrapportering

Ekspander

5. Fremgangsmåte for offentliggjøring og lagring

Skjul veiledning

Reglene om offentliggjøring og lagring tilsvarer bestemmelsene i verdipapirhandelloven § 5-12 og verdipapirforskriften § 5-9.

Ekspander

6. Meldeplikt ved handel i egne aksjer

Ekspander

7. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

(1) Selskapet skal i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen. Dersom Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ikke er fulgt, skal avviket begrunnes og det skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg på annen måte.

Skjul veiledning

Bestemmelsen tilsvarer pkt. 1 annet ledd i Norsk anbefaling for eierstyring i selskapsledelse. Gjeldende versjon av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er tilgjengelig på www.nues.no

Norske sekundærnoterte selskaper kan gi redegjørelse i forhold til tilsvarende anbefaling som gjelder på selskapets primærmarked. Dersom slik anbefaling ikke foreligger eller anvendes, skal redegjørelsen gis i forhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Utenlandske selskaper:

Primærnoterte selskaper med Norge som hjemstat eller vertsstat kan gi redegjørelse i forhold til tilsvarende anbefaling som gjelder i den stat selskapet er registrert. Dersom slik anbefaling ikke foreligger eller anvendes, skal redegjørelsen gis i forhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Se hhv. pkt. 13.2.1.3 første ledd og 13.2.2 femte ledd.

Sekundærnoterte selskaper med Norge som hjemstat eller vertsstat kan gi redegjørelse i forhold til tilsvarende anbefaling som gjelder i den stat selskapet er registrert eller på selskapets primærmarked. Dersom slik anbefaling ikke foreligger eller anvendes, skal redegjørelsen gis i forhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Se hhv. pkt. 13.3.2.3 første ledd og 13.3.3.3 femte ledd.

(2) Selskapet skal sikre at følgende opplysninger er inntatt i redegjørelsen som gis etter første ledd:

  1. en angivelse av anbefalinger og regelverk om foretaksstyring som selskapet er omfattet av eller for øvrig velger å følge, 
  2. opplysninger om hvor anbefalinger og regelverk som nevnt i (a) er offentlig tilgjengelige, 
  3. en beskrivelse av hovedelementene i selskapets, og for regnskapspliktige som utarbeider konsernregnskap eventuelt også konsernets, systemer for internkontroll og risikostyring knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen, 
  4. vedtektsbestemmelser som helt eller delvis utvider eller fraviker bestemmelser i allmennaksjeloven kapittel 5, 
  5. sammensetningen til styre, bedriftsforsamling, representantskap og kontrollkomité; eventuelle arbeidsutvalg for disse organene, samt en beskrivelse av hovedelementene i gjeldende instrukser og retningslinjer for organenes og eventuelle utvalgs arbeid, 
  6. vedtektsbestemmelser som regulerer oppnevning og utskifting av styremedlemmer, 
  7. vedtektsbestemmelser og fullmakter som gir styret adgang til å beslutte at selskapet skal kjøpe tilbake eller utstede egne aksjer eller egenkapitalbevis. 
Skjul veiledning

Bestemmelsen tilsvarer regnskapsloven § 3-3 b.

For norske sekundærnoterte selskaper og utenlandske sekundærnoterte selskaper med Norge som hjemstat skal opplysninger som fremgår av annet ledd inntas i selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. Se hhv pkt. 13.3.1 og pkt. 13.3.2.3 første ledd.

Utenlandske primær- og sekundærnoterte selskaper fra utenfor EØS med Norge som hjemstat kan søke unntak fra annet ledd under visse vilkår dersom selskapet er omfattet likeverdige krav, se nærmere beskrivelse i hhv. pkt. 13.2.1.3 annet ledd og pkt. 13.3.2.3 annet ledd.

Utenlandske primær- og sekundærnoterte selskaper med Norge som vertsstat er unntatt fra annet ledd fordi tilsvarende regler gjelder i selskapets hjemstat. Se hhv pkt. 13.2.2 annet ledd og 13.3.3 annet ledd.  

(3) Dersom redegjørelsen som nevnt i første ledd gis i et dokument det er henvist til i årsberetningen, må dette dokumentet i sin helhet offentliggjøres senest samtidig med offentliggjøringen av årsrapporten.  

Skjul veiledning

Redegjørelse i elektronisk format på selskapets hjemmeside tilfredsstiller kravet i tredje ledd.

Ekspander

8. Prospekter

Ekspander

9. Oppkjøpstilbud

Skjul veiledning

Utenlandske selskaper: For utenlandske selskaper gjelder pkt. 9 i den utstrekning dette følger av verdipapirforskriften kapittel 6 III.

(1) Ved oppkjøpstilbud etter verdipapirhandelloven kapittel 6 skal selskapet informere sine ansatte i samsvar med verdipapirhandelloven § 6-8 annet ledd og 6-14 tredje ledd, jf. § 6-19 første ledd.

(2) Etter at selskapet er underrettet om at tilbud skal fremsettes etter verdipapirhandelloven § 6-1, 6-2 annet ledd eller § 6-6 og inntil tilbudsperioden er utløpt og resultatet er klart, kan styret eller daglig leder ikke treffe  vedtak som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17 første ledd, jf. bestemmelsens annet til femte ledd.

(3) Når det fremsettes tilbud etter reglene om tilbudsplikt, skal styret utarbeide og offentliggjøre en uttalelse i samsvar med verdipapirhandelloven § 6-16.  

Skjul veiledning

I to situasjoner skal tilbudsmyndigheten avgjøre hvem som skal gi uttalelsen, jf. verdipapirhandelloven 6-16 fjerde ledd. Dette gjelder (i) dersom tilbudet er fremsatt av noen som er medlem av styret i selskapet, eller (ii) der tilbudet er fremsatt i forståelse med selskapets styre. I slike situasjoner skal selskapet på et så tidlig tidspunkt som mulig, fortrinnsvis før tilbudet annonseres, ta kontakt med juridisk avdeling ved Oslo Børs for å avklare hvem som skal avgi uttalelsen om tilbudet. Oslo Børs, i egenskap av å være tilbudsmyndighet, vil etter dialog med styret eller representanter for styret beslutte hvem som skal avgi uttalelsen, jf § 6-16 fjerde ledd.

Når et tilbud anses for å være fremsatt i forståelse med styret vil avhenge av en konkret vurdering i den enkelte sak. Et praktisk eksempel er de tilfeller det inngås avtale mellom målselskapet og tilbyder om tilbudet med elementer som kan reise grunnlag for innhabilitetsinnsigelser når styret deretter skal vurdere tilbudet, for eksempel bestemmelser om at målselskapet må betale kompensasjon til tilbyder dersom tilbudet ikke gjennomføres, eksklusivitet, løfter om fremtidige tillitsverv mv.

Dersom Oslo Børs beslutter at andre enn styret skal avgi uttalelsen om tilbudet, skal det klart fremgå av alle uttalelser styret gir om tilbudet at det også vil offentliggjøres en uavhengig uttalelse i henhold til verdipapirhandelloven § 6-16, herunder tidsfrist for når denne må offentliggjøres, jf verdipapirhandelloven § 6-16 tredje ledd. Dette gjelder både eventuelle uttalelser fra styret som tas inn i tilbudsdokumentet og melding som offentliggjøres om tilbudet.

Den som skal gi uttalelse om tilbudet må være faglig kompetent og ikke ha forretningsmessige relasjoner til tilbyder som gjør at det kan reises tvil om deres habilitet eller egeninteresse i tilbudet (for eksempel resultatbasert honorar).

Dersom tilbudet er fremsatt av ett eller flere medlemmer av styret, kan Oslo Børs beslutte at de øvrige styremedlemmene kan utpekes til å avgi uttalelsen om tilbudet. Dette gjelder også der de habile styremedlemmene er for få til å utgjøre et vedtaksdyktig styre. Det understrekes at uttalelsen da ikke gis av styret som organ. I forbindelse med uttalelsen skal det opplyses om styremedlemmenes eventuelle standpunkt til tilbudet i egenskap av å være aksjeeiere i selskapet, jf. verdipapirhandelloven § 6-16 (1). Dette gjelder også for de styremedlemmer som anses som inhabile og således ikke kan delta i avgivelsen av uttalelsen for øvrig.

For det tilfelle at materielle vilkår for tilbudet endres etter at det er fremmet, kan det besluttes at det skal avgis enn ny uttalelse om det endrede tilbudet etter verdipapirhandelloven § 6-16.

Det vises til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 14 fjerde ledd som på generelt grunnlag anbefaler at styret bør innhente en verdivurdering fra uavhengig sakkyndig ved overtakelsestilbud. Som tilbudsmyndighet har Oslo Børs samlet relevant informasjon om overtagelsestilbud på sine hjemmesider.

(4) Selskapet plikter å medvirke til at utsendelse av tilbudsdokumentet kan finne sted.

Skjul veiledning

Fjerde ledd tilsvarer verdipapirhandelloven § 6-14 annet ledd, annet punktum.

Ekspander

10. Selskapets generalforsamling mv.

Ekspander

11. Gjennomføring av selskapshandlinger

Ekspander

12. Fortsatt børsnotering ved fusjon, fisjon og andre vesentlige endringer

Ekspander

13. Utenlandske selskaper og norske sekundærnoterte selskaper

Ekspander

14. Kursnoteringen

Ekspander

15. Strykning og sanksjoner

Ekspander

16. Børsens saksbehandling

(1)  Når børsen treffer avgjørelser om strykning av selskap fra notering (pkt. 15.1 og 15.2), suspensjon (pkt. 14.3) eller ileggelse av løpende mulkt (pkt. 15.3) eller overtredelsesgebyr (pkt. 15.4), eller avgjørelser etter
verdipapirhandelloven kapittel 6 og § 21-4 (3), skal forvaltningsloven kapittel III, IV, V, VI og VIII, med unntak av § 13, få anvendelse.

(2) Dokumentene i sak som nevnt i første ledd er åpne for innsyn i samsvar med offentlighetsloven av 19. mai 2006 nr. 16.

Ekspander

17. Børsklagenemnden

Børsens vedtak som nevnt i pkt. 16 kan påklages til børsklagenemnden etter reglene i verdipapirforskriftens kapittel 12 del II. Dette gjelder ikke vedtak om suspensjon, jf. pkt. 14.3 (4).

Skjul veiledning

Børsklagenemndens kompetanse som klageinstans følger av verdipapirforskriftens § 12-3.

Børsklagenemnden er en uavhengig klagenemnd som avgjør klager på vedtak truffet av Oslo Børs etter verdipapirhandelloven. Nemndens medlemmer oppnevnes av Finansdepartementet. Noterte selskaper, medlemmer på børsen og investorer vil typisk ha klageadgang til nemnden. Det er ikke anledning til å reise søksmål mot vedtak som kan bringes inn for Børsklagenemnden før klageadgangen er benyttet.

Børsklagenemndens virksomhet reguleres i verdipapirhandelloven §§ 12-11 til 12-13.

Oslo Børs har bestemt at utgifter til Børsklagenemnden i forbindelse med behandling av klagesak skal dekkes av tapende part. Slike utgifter vil være godtgjørelse til nemndens medlemmer og sekretariat samt andre utgifter som påløper ved behandling av klage over børsens vedtak (typisk reiseutgifter mv). Verdipapirforskriften § 12-6  gir hjemmel for dekning av slike utgifter.

Godtgjørelse til Børsklagenemndens medlemmer fastsettes av Finansdepartementet.

Det presiseres at dekning gjelder kun utgifter til nemnden og ikke børsens interne saksomkostninger i forbindelse med behandlingen av en klage. Et eventuelt ansvar for dekning av børsens utgifter inntrer bare der klager ikke får medhold i sin klage.

Børsen har begrenset ordningen med å kreve dekning av utgifter slik at denne ikke kommer til anvendelse der klager får helt eller delvis medhold av børsklagenemnden.

Ekspander

18. Taushetsplikt og habilitet

(1) Tillitsvalgte og ansatte ved børsen plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til det som de i sitt arbeid får vite om andres forretningsmessige eller personlige forhold med mindre annet følger av verdipapirhandelloven eller annen lov. Vedkommende må heller ikke gjøre bruk av slike opplysninger ved ervervsvirksomhet eller ved kjøp og salg av finansielle instrumenter. Bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13a til 13e gjelder tilsvarende.

Skjul veiledning

Bestemmelsen tilsvarer verdipapirhandelloven § 11-13 (1).

(2) Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet i tjenesten eller vervet. 

Skjul veiledning

Bestemmelsen tilsvarer verdipapirhandelloven § 11-13 (2).

(3) Taushetsplikt etter første og annet ledd ikke til hinder for at opplysninger gis tilsynsmyndighetene.

Skjul veiledning

Bestemmelsen tilsvarer verdipapirhandelloven § 11-13 (3).

(4) Tillitsvalgte og ansatte ved børs må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Vedkommende må heller ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har fremtredende økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen offentlig eller privat institusjon som vedkommende er knyttet til.

Skjul veiledning

Bestemmelsen tilsvarer verdipapirhandelloven § 11-14 (1).

Ekspander

19. Avgifter

Børsnoterte selskaper skal betale avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår.

Skjul veiledning

En oversikt over avgifter for selskaper med noterte aksjer er offentliggjort på http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Notering/Priser-og-avgifter.

Ekspander

20. Ikrafttredelse og overgangsregler

Denne versjonen av reglene trer i kraft 20. januar 2020.

Skjul veiledning

Oppdatert veiledning til bestemmelsene er inntatt 20. januar 2020.

Ekspander

21. Endringer

Endringer i regelverket er bindende for selskapene og børsen etter at endringene er varslet og offentliggjort, normalt med minst én måneds varsel. Børsen skal konsultere selskapene og andre interessenter før endringene fastsettes med mindre det anses som åpenbart unødvendig eller ikke vil være praktisk gjennomførlig. Dersom lov, forskrift, dom, administrativ avgjørelse eller særskilte forhold nødvendiggjør endringer i regelverket, kan vedtaksprosedyren fravikes.

Skjul veiledning

Materielle endringer i kommentarene vil bli gjort i samsvar med endringsprosedyrene oppstilt i dette punkt.