Oslo Børs lanserer regelverk i nytt webformat

Oslo Børs lanserer gjeldende regelverk for utstedere av aksjer, obligasjoner og egenkapitalbevis på våre markedsplasser i nytt webformat.

 Dette gjelder følgende regelsett på norsk og engelsk:

Beskrivelse av det nye webformatet

Det  jobbes kontinuerlig med å forenkle både innhold og form for informasjonen fra Oslo Børs . Dette er bakgrunnen for den nye webløsningen, som innebærer en forenkling av måten vi tilgjengeliggjør utstederreglene og børsens praktisering av disse.

Børsens utstederregler har frem til nå kun vært tilgjengelig i pdf-format, mens børsens tolkning av regelverket er blitt formidlet i form av sirkulærer. Praktiseringen av regelverket har i hovedsak blitt presentert i årlige Vedtak og uttalelser, samt ved at saker behandlet av Børsklagenemnden er blitt publisert på børsens hjemmeside.

Målsetningen med det nye webformatet er å øke brukervennligheten av børsens utstederregelverk, med bedre søkefunksjonalitet, samt lenker til relevante lover, forskrifter og andre publikasjoner. Videre innebærer den nye løsningen økt tilgjengelighet av børsens tolkning av regelverk og praksis, ettersom gjeldende tekst fra sirkulærene nå er innarbeidet som ny eller utvidet veiledningstekst. Det er dessuten inntatt henvisninger i form av lenker til relevante saker fra Vedtak og Uttalelser, saker behandlet av Børsklagenemnden o.l.

Den nye webløsningen gir mulighet til å ekspandere/kollapse de ulike nivåene av børsens utstederregler, samt vise eller skjule veiledningstekst til hver regel, samtidig som regelverket fremdeles kan lastes ned eller skrives ut som pdf.

Reglene er ikke endret ved lanseringen av det nye digitale formatet, og tilføyelsen av ny eller utvidet veiledningstekst til reglene er basert på dagens praksis og tolkning.

Korte nyhetsbrev om regelendringer erstatter børssirkulærene

Oslo Børs har også besluttet å forenkle måten vi formidler regelendringer og andre nyheter til utstederselskapene og andre markedsaktører. Fra og med 2018 avvikles børssirkulærer, og erstattes av kortere nyhetsbrev. Også prisendringer og øvrige orienteringer fra børsen vil bli oversendt i form av nyhetsbrev fremfor sirkulærer.

Børssirkulærene vil fremdeles være tilgjengelig på børsens hjemmeside under Børssirkulærer - arkiv. Disse vil på sikt bli merket som opphevet, da gjeldende innhold er inntatt som veiledningstekst til de enkelte reglene.

Børsen vil sende ut nyhetsbrevene om regelendringer til børskontaktene og andre som frem til nå har fått tilsendt børssirkulærene. Du kan abonnere på nyhetsbrevene ved å registrere din epostadresse på den nye siden Informasjon og nyheter.

Oppdateringer

Oslo Børs ser for seg at hyppigheten av regeloppdateringer vil fortsette som tidligere, cirka en gang i året. Vi forventer at veiledningstekstene vil bli oppdatert noe oftere enn dette, ved at det inntas lenker til nye, relevante saker. Ved endringer i veiledningsteksten som innebærer endret tolkning  eller ny praksis, vil dette bli offentliggjort i form av nyhetsbrev som vil bli distribuert som beskrevet under pkt. 3. For øvrig vil en logg over nyhetsbrevene være tilgjengelig på børsens hjemmeside under Informasjon og nyheter.

Annet

Utarbeidelsen av ny veiledningstekst til utstederreglene, basert på gjennomgang av sirkulærer og Vedtak og Uttalelser er gjort i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR AS.

Spørsmål eller kommentarer til den nye webløsningen bes rettet til Noteringsavdelingen eller Juridisk avdeling.

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her