Offentliggjøring av regnskapsinformasjon på egne nettsider

Oslo Børs er kjent med tilfeller det siste året hvor uvedkommende har fått tilgang til regnskapsrapporter fra nettsidene til noterte selskaper før de er offentliggjort i børsmelding. Børsen har i den anledning sendt brev til samtlige selskaper med noterte verdipapirer.

Ansvaret for tilbørlig håndtering av regnskapsinformasjon ligger hos selskapene. Oslo Børs finner det nødvendig å løfte frem gjeldene bestemmelser i loven og i børsens regelverk og minne om børsens forventninger til selskapene for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Oslo Børs sendte brev om samme problemsstilling til selskapene i 2016 og kommuniserte enkelte forventninger, som fortsatt er gjeldende. Børsen understreker at det ikke kan anses som tilbørlig aktsom informasjonshåndtering når innsideinformasjon gjøres tilgjengelig på selskapenes nettsider med en sperre som relativt enkelt kan omgås av uvedkommende. Selskapene oppfordres til å gjennomgå sine rutiner på området. Børsen forventer at informasjonspliktig informasjon ble håndtert tilbørlig av selskapene og forsvarlig sikret på selskapenes nettsider før offentliggjøring.

Oslo Børs ser alvorlig på at enkeltaktører får tilgang til regnskapsinformasjon før markedet for øvrig. Et velfungerende kapitalmarked kjennetegnes av at markedsaktørene kan ha tillit til at alle får tilgang til regnskapsinformasjon samtidig. Tilfellene som er børsen er kjent med er ikke identiske, men de involverte selskapene har mottatt kritikk fra Oslo Børs for manglende sikring av regnskapsinformasjonen, og blitt rapportert til Finanstilsynet for mistanke om brudd på bestemmelsen i verdipapirhandelloven om tilbørlig informasjonshåndtering.

For ytterligere informasjon, se brev fra Oslo Børs av 18. januar 2019.

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her