Informasjonsdokument kan ikke lenger anvendes som «tilsvarende dokument» etter nye prospektregler

Finanstilsynet kontrollerer og godkjenner EØS-prospekter som primært gjelder offentlige tilbud av omsettelige verdipapirer rettet mot det norske markedet og notering av omsettelige verdipapirer på regulert marked i Norge. Ny prospektforordning ble gjennomført i norsk rett 21. juli 2019.

Etter den nye prospektforordningen gjelder det fortsatt unntak fra prospektplikten i nærmere bestemte tilfeller dersom det utarbeides et dokument som inneholder informasjon om transaksjonen og utsteder ("tilsvarende dokument").  Utarbeidelse av «tilsvarende dokument» kan for eksempel være aktuelt der verdipapirer tilbys som vederlag ved oppkjøp eller ved tilbud som fremsettes i forbindelse med fusjon eller fisjon.

Etter de tidligere reglene aksepterte Finanstilsynet at et informasjonsmemorandum («IM») godkjent av Oslo Børs i henhold til børsens løpende forpliktelser punkt 3.5 kunne anvendes som «tilsvarende dokument». Med overgangen til det nye prospektregelverket som trådte i kraft 21. juli 2019, vil det ikke lenger være adgang til å benytte et IM godkjent av Oslo Børs som «tilsvarende dokument».

Ved behov ta kontakt med Finanstilsynet for nærmere informasjon om «tilsvarende dokument» og innholdskrav: https://www.finanstilsynet.no/tema/prospektkontroll/praksis-og-presiseringer/

Kontakt oss

Juridiske tjenester