Endringer i Oslo Børs’ regler for utstedere

Oslo Børs’ regler for utstedere er endret som følge av opphevelsen av børsloven og børsforskriften og endring av verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften med virkning fra 1. januar 2019. Det er i tillegg gjort endringer i Obligasjonsreglene og ABM-reglene som ledd i en generell regelverksrevisjon.

Endringene i Oslo Børs’ regler for utstedere omfatter oppdatering av referanser og enkelte ikke materielle tilpasninger som følge av opphevelsen av børsloven og børsforskriften og endring av verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.

Obligasjonsreglene og ABM-reglene er endret slik at norske kommuner og fylkeskommuner kan offentliggjøre årsrapporten senest innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret. Årsrapport for 2018 skal offentliggjøres i henhold til denne fristen. Tilsvarende frist har frem til nå vært på 4 måneder. Det er ingen endringer i fristen for offentliggjøring av årsrapporten for øvrige utstedere.

Obligasjonsreglene pkt. 8.4 er også endret for å tydeliggjøre børsens hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr til utstedere som er underlagt børsens kontroll og som offentliggjør halvårsrapport eller årsrapport etter utløpet av fristene i obligasjonsreglene. 

Det er i tillegg presisert i ABM-reglene at informasjon om LEI (Legal Entity Identifier) kode, CFI (Classification of Financial Instrument) kode og FISN (Financial Instrument Short Name) kode skal gis i søknad om registrering, med mindre denne informasjonen er gitt til børsen tidligere.

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her