Endringer i Oslo Børs’ IR-anbefaling

Oslo Børs har endret IR-anbefalingen på enkelte områder. Det er vurdert som hensiktsmessig å justere anbefalingen noe når det gjelder finansiell rapportering.

Det er herunder lagt vekt på utviklingen i markedspraksis knyttet til rapportering etter at kravet om kvartalsrapport ble fjernet i 2017. I tillegg er det gitt ytterligere veiledninger om samfunnsansvar, analytikerkontakt og aksjeanalyser. Den forrige utgaven av anbefalingen ble gitt ut 1. mars 2017.

Nedenfor gis en kort oppsummering av endringene i anbefalingen:

  • Anbefalingen om å avlegge kvartalsrapport for første, tredje og eventuelt fjerde kvartal i henhold til IAS 34 er justert. Som et alternativ kan selskapet etter anbefalingen i stedet velge å avlegge en noe forenklet delårsrapport med innhold som er nærmere spesifisert i anbefalingen pkt. 2.1 fjerde og femte avsnitt.
  • Ordlyden i pkt. 3.1 om samfunnsansvar er endret noe og det fremgår at selskapene anbefales å følge Oslo Børs’ veiledning om rapportering av samfunnsansvar.
  • I anbefalingens pkt. 3.2 om analysedekning og konsensusestimater er det inntatt en ny anbefaling om at analyser utarbeidet av analytikere som er betalt for av selskapet og som skal brukes ovenfor eksterne, senest samtidig bør gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. Det bør fremgå tydelig og på en lett tilgjengelig måte at analysen er betalt av selskapet.
  • I anbefalingen pkt. 3.6 om presentasjoner åpnes det nå opp for at presentasjoner knyttet til finansiell rapportering, kapitalmarkedsdager o.l. gjøres tilgjengelig via audiocast som alternativ til webcast.
  • Det er inntatt et nytt punkt 4.2 om analytikerkontakt og aksjeanalyser hvor det gis generell veiledning om slik analytikerkontakt. Veiledningen inntatt i anbefalingen vil erstatte børssirkulære nr. 15/1999 om børsnoterte selskapers kontakt med analytikere.

Les mer om Oslo Børs' IR-anbefaling og last ned dokumentet her

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her