Endring i løpende forpliktelser vedrørende krav til utvidet melding og informasjonsdokument

Nye versjoner av Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper og Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market er vedtatt av Oslo Børs. De reviderte reglene trer i kraft fra 20. januar 2020.

Nye versjoner av følgende regelsett er vedtatt av Oslo Børs for aksje- og egenkapitalutstedere:

  1. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (Oslo Børs og Oslo Axess)
  2. Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market

Oslo Børs sendte 18. november 2019 forslag om endringer i to ovennevnte regelverk på høring. Høringsbrevet gjaldt forslag om å fjerne krav om utvidet melding (UM) og krav om informasjonsdokument (IM).

I Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Børs eller Oslo Axess har det siden 2007 vært krav om utvidet melding (UM) og informasjonsdokument (IM) ved vesentlige transaksjoner som overstiger visse terskelverdier. I Løpende forpliktelser for selskaper som er tatt opp til handel på Merkur Market er det også krav til UM, men ikke IM. Formålet med kravene har vært å fylle informasjonsbehov som oppstår ved vesentlige endringer i selskapene. Kravene til IM og UM kommer i tillegg til selskapenes generelle informasjonsplikt.  

Kravene til UM og IM følger ikke av bestemmelser i EU regelverk eller norsk verdipapirlovgivning, men av børsens egne regler. Bakgrunnen for innføringen av disse reglene i 2007 var endring i prospektregler (det var tidligere prospektkrav ved at visse transaksjoner som fisjoner, fusjoner og omvendt overtakelser). Britiske FSA hadde også lignende krav i sitt regelverk.

Oslo Børs har nå vedtatt å fjerne kravet til UM og IM. I den grad Oslo Børs skal opprettholde krav som går ut over det som følger av felles EU regler, bør dette være begrunnet i en kost/nyttevurdering og et identifisert behov. Børsen mener at det ikke foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner til å opprettholde kravene om UM og IM og at en større grad av harmonisering i forhold til hva andre børser krever på dette område er hensiktsmessig.  De vedtatte endringene i to ovennevnte regelverk samsvarer med forslaget i høringsbrevet. For oversikt over reglene for UM og IM og en nærmere redegjørelse for den praktiske betydningen av reglene, se børsens høringsbrev av 18. november 2019.

Som følge av at kravene til IM oppheves har Oslo Børs i tillegg vedtatt at der et selskap som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess gjennomfører en transaksjon som innebærer at selskapet vesentlig endrer karakter og fremstår som nytt selskap, skal tilleggsopplysninger til markedet offentliggjøres dersom transaksjonen i seg selv ikke utløser krav om EØS-prospekt eller krav om såkalt «tilsvarende dokument» etter prospektreglene. Tilleggsopplysningene skal tilsvare innholdskrav i et «tilsvarende dokument». Opplysningene skal offentliggjøres så snart de er utarbeidet og innen rimelig tid. Børsen avgjør i tvilstilfeller om slik tilleggsinformasjon skal offentliggjøres.

De reviderte reglene trer i kraft fra 20. januar 2020.

Børsen har mottatt høringssvar fra Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet.

Kontakt oss

Juridiske tjenester