Informasjon og nyheter

Her vil informasjon og nyheter knyttet til Oslo Børs’ regelverk publiseres løpende. Dersom du ønsker å motta denne informasjonen på e-post, registrer e-postadressen din i boksen til til høyre.

01.04.2020
Særskilt informasjon i forbindelse med offentliggjøring av årsrapport for regnskapsåret 2019

Den europeiske finanstilsynsmyndigheten ESMA har gitt en uttalelse om hvordan noterte foretak på regulert marked skal forholde seg til frister som gjelder for finansiell rapportering [1].

19.03.2020
Viktig informasjon i forbindelse med kansellering eller endring av tidligere annonsert utbytte

Oslo Børs ønsker å gjøre oppmerksom på enkelte forhold som selskaper med aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market må hensynta i forbindelse med kansellering eller endring av tidligere annonsert utbytte.

13.02.2020
Oslo Børs lanserer styreportalen iBabs

Som en følge av den pågående integrasjonsprosessen med Euronext, tilbyr Oslo Børs nå styreportalen iBabs. Verktøyet har 200.000 brukere i 2.000 offentlige og private foretak og er utviklet for å gjøre det enklere å administrere og delta i styremøter.

15.01.2020
Nye retningslinjer for rapportering av samfunnsansvar

Euronext lanserer nye retningslinjer for rapportering av samfunnsansvar basert på Oslo Børs’ eksisterende anbefaling. Retningslinjene skal hjelpe selskapene med å adressere vesentlige temaer og viktige prinsipper som selskapene bør hensynta i arbeidet med samfunnsansvarsrapportering og i deres Investor Relations-arbeid.

20.12.2019
Endring i løpende forpliktelser vedrørende krav til utvidet melding og informasjonsdokument

Nye versjoner av Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper og Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market er vedtatt av Oslo Børs. De reviderte reglene trer i kraft fra 20. januar 2020.

02.12.2019
Prisjustering for utstedere fra januar 2020

Fra og med 1. januar 2020 vil Oslo Børs justere prislistene gjeldende for utstedere på Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market og Nordic ABM.

18.10.2019
Begjæring om omgjøring av tidligere vedtak om godkjennelse av frivillig tilbud fra BW LPG Limited

Oslo Børs har mottatt en begjæring om omgjøring av tidligere vedtak om godkjennelse av tilbud fra BW LPG Limited på Aurora LPG Holding ASA. Oslo Børs avviser behandling av klagen og har besluttet å ikke omgjøre tidligere vedtak om å godkjenne tilbudet.

09.09.2019
Informasjonsdokument kan ikke lenger anvendes som «tilsvarende dokument» etter nye prospektregler

Finanstilsynet kontrollerer og godkjenner EØS-prospekter som primært gjelder offentlige tilbud av omsettelige verdipapirer rettet mot det norske markedet og notering av omsettelige verdipapirer på regulert marked i Norge. Ny prospektforordning ble gjennomført i norsk rett 21. juli 2019.

12.08.2019
InsiderTool slås sammen med InsiderLog

Som følge av at Euronext har gjennomført sitt oppkjøp av Oslo Børs, vil Oslo Børs nå kunne utvide tilbudet av produkter til det norske kapitalmarkedet. Som første skritt vil vi slå sammen InsiderTool og InsiderLog.

01.07.2019
Endringer i Oslo Børs’ IR-anbefaling

Oslo Børs har endret IR-anbefalingen på enkelte områder. Det er vurdert som hensiktsmessig å justere anbefalingen noe når det gjelder finansiell rapportering.

18.01.2019
Offentliggjøring av regnskapsinformasjon på egne nettsider

Oslo Børs er kjent med tilfeller det siste året hvor uvedkommende har fått tilgang til regnskapsrapporter fra nettsidene til noterte selskaper før de er offentliggjort i børsmelding. Børsen har i den anledning sendt brev til samtlige selskaper med noterte verdipapirer.

04.01.2019
Endringer i Oslo Børs’ regler for utstedere

Oslo Børs’ regler for utstedere er endret som følge av opphevelsen av børsloven og børsforskriften og endring av verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften med virkning fra 1. januar 2019. Det er i tillegg gjort endringer i Obligasjonsreglene og ABM-reglene som ledd i en generell regelverksrevisjon.

17.12.2018
Oslo Børs lanserer nytt produkt for føring av innsidelister

Oslo Børs har i dag lansert NewsPoint InsiderTool, et nytt system for føring av innsidelister.

19.10.2018
Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

Norsk Utvalg for eierstyring og selskapsledelse har gitt ut en revidert anbefaling om eierstyring og selskapsledelse.

06.06.2018
Føring av innsidelister med løsning fra Oslo Børs

Løsningen for føring av innsidelister blir en integrert del av børsens portal for noterte selskaper og leveres som planlagt i løpet av 2018.

03.07.2018
Oppdatert versjon av Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar

Oslo Børs og Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) har utarbeidet en oppdatert utgave av Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar. Den første versjonen av veiledningen ble lansert i september 2016.

28.02.2018
Oslo Børs lanserer løsning for føring av innsidelister

Oslo Børs vil tilby en løsning for føring av innsidelister, tilgjengelig fra Newspoint. Den nye løsningen vil bli lansert i løpet av 2018, og vil ivareta alle formelle krav som stilles i MAR (Market Abuse Regulation).

29.01.2018
Oslo Børs lanserer regelverk i nytt webformat

Oslo Børs lanserer gjeldende regelverk for utstedere av aksjer, obligasjoner og egenkapitalbevis på våre markedsplasser i nytt webformat.

Kontakt oss

Juridiske tjenester