Høring vedr endring av obligasjonsregler på Oslo Børs og Oslo ABM

Forslag til endringer i Obligasjonsreglene for Oslo Børs og ABM-reglene sendes med dette på høring. Bakgrunnen for endringene er i hovedsak enkelte lovendringer blant annet i børsforskriften hvor det nå stilles krav til at utstedere med omsettelige verdipapirer notert på regulert marked skal etablere revisjonsutvalg. I tillegg foreslås enkelte mindre endringer hvorav flere er av ren redaksjonell karakter.

Forslaget sendes på høring til utstedere med lån notert på Oslo Børs og Oslo ABM, medlemmer og andre interesserte parter. Vi ber om at høringssvar sendes til obligasjoner@oslobors.no innen 27. april 2011.

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester