Høring – Forslag til endringer i Løpende forpliktelser vedrørende periodisk finansiell rapportering for aksjeutstedere på Oslo Børs og Oslo Axess

I forbindelse med forslag til endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften knyttet til kravene om kvartalsrapportering, har Oslo Børs utarbeidet forslag til endringer i Løpende forpliktelser.

Høringsbrevet sendes til utstedere med aksjer notert på Oslo børs eller Oslo Axess, medlemmer, investorer samt ulike interesse- og brukerorganisasjoner i verdipapirmarkedet. Børsen tar også gjerne imot innspill eller merknader fra andre som måtte ønske å delta i høringen.

Vi ber om at høringssvar sendes til consultation.financialreporting@oslobors.no innen 15. august 2016.

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til Lars Jacob Braarud eller Linn Cathrin Slettedal i noteringsavdelingen.

Kontakt oss

Juridiske tjenester