Forslag til endringer i løpende forpliktelser knyttet til utvidet melding og informasjonsdokument

Forslag til endringer i løpende forpliktelser knyttet fjerning av krav om utvidet melding og informasjonsdokument sendes på høring til selskaper som er notert/tatt opp til handel på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market.

Forslaget sendes også på høring til medlemmer, samt ulike interesse- og brukerorganisasjoner. Børsen tar gjerne også imot innspill eller merknader fra andre som måtte ønske å delta i høringen.

Vi ber om at høringssvar sendes til consultation@oslobors.no innen 9. desember 2019.

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til Lars Jacob Braarud eller Linn Cathrin Slettedal i noteringsavdelingen.

Kontakt oss

Juridiske tjenester