Direktiver og forordninger

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å implementere EUs regelverk for verdipapirmarkedene i norsk rett. Direktiver, forordninger og anbefalinger m.m. kan derfor ha betydning som tolkningsfaktor og bakgrunnsmateriale for forståelse av norsk rett. Utkast til EU-regler og ikke ikraftsatte regler gir informasjon om hva slags regulering vi kan vente for det norske markedet.

De implementerte direktivene finnes i offisielle norske oversettelser, mens det øvrige materialet finnes enten i alle EU-språk, eller bare engelsk.

EU-direktiver og direktivforslag

 Prospektdirektivet (2003/71/EF)

 IAS-forordningen (1606/2002)

 Evaluering av IAS-forordningen (2015)

 Kommisjonsbeslutning av 4. desember 2006 (2006/891/EF)

 Opptaksdirektivet (2001/34/EC)

 Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID (2004/39/EC)

 Kommisjonsforordning (2006/1287/EF) om gjennomføring av MiFID

 Markedsmisbruksdirektivet - MAD (2003/6/EC)

 Kommisjonsdirektiv 2003/124/EC

 Kommisjonsdirektiv 2003/125/EC

 Direktivet om overtakelsestilbud (2004/25/EC)

 Transparency-direktivet (2004/109/EF)

Kontakt oss

Juridiske tjenester