8/2009: Regler for handel på Oslo Connect

Til: Derivatmedlemmer
Dato: 15.12.2009

Oslo Børs lanserte 18. november 2009 markedsplassen Oslo Connect for handel i ustandardiserte derivatkontrakter.

Oslo Connect har konsesjon som mulilateral handelsfasilitet (MTF), jf. verdipapirhandelloven § 2-3 fjerde ledd.

Handel i derivatkontrakter over Oslo Connect er mer fleksibelt enn tilsvarende handel over Oslo Børs. Markedsplassen åpner for skreddersøm av kontraktenes innhold, blant annet med hensyn til bortfallsdato, innløsningskurs og utbyttejustering. Handel over Oslo Connect kan i prinsippet skje med alle typer finansielle instrumenter som underliggende.

Handel på Oslo Connect vil foregå gjennom handelsstøttesystemet EDGE eller gjennom Oslo Børs’ meglerbord MPS (Market Place Services). I EDGE vil medlemmene få tilgang til prisinformasjon, kunne registrere interesser, fremforhandle og slutte handler mv. Systemet åpner for både anonym og ikke-anonym handel.

Foretak med konsesjon til å yte relevante investeringstjenester i Norge eller annen EU/EØS-stat, samt foretak med tilsvarende tillatelse i tredjestat kan få medlemskap på Oslo Connect. Det må inngås særskilt medlemsavtale for handel på Oslo Connect.

Handel over Oslo Connect er regulert i et særskilt regelsett (connectreglene) som er tilgjengelig på Oslo Børs’ hjemmesider (http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Connectreglene).

Connectreglene er utarbeidet med utgangspunkt i reglene for handel i standardiserte (børsnoterte) derivater, og følger således samme oppsett og systematikk.

Handel sluttet over Oslo Connect må cleares eller registreres for såkalt ”kontraktsadministrasjon”, jf. de særskilte oppgjørsregler for TM-derivater i Oslo Clearing ASAs Standardvilkår for derivater, jf. også connectreglene pkt. 3.4.

Med hilsen
OSLO BØRS ASA

 

 

Sara Lillefloth
senior forretningsutvikler derivater

 

Bjarne Rogdaberg
advokat

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester