7/2010: Revidert utgave av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis og børsmedlemmer
Dato: 28.10.2010

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) offentliggjorde 21. oktober 2010 en revidert utgave av den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse av 21. oktober 2009.

NUES-anbefalingen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Anbefalingen kan lastes ned fra NUES’ hjemmeside, www.nues.no. To eksemplarer vil bli sendt til hvert selskap med post. Ta gjerne kontakt med lise.karlsen@oslobors.no ved behov for ytterligere eksemplarer.

Endringer siden anbefalingen av oktober 2009

Følgende endringer er gjort i anbefalingen:

 • Punkt 1 om redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
  Det er inntatt en anbefaling om at selskapene, i tillegg til etiske retningslinjer, bør utforme retningslinjer for samfunnsansvar.
 • Punkt 4 om likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
  Ved kapitalforhøyelser der eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett fravikes, er det inntatt en anbefaling om at dersom styrets vedtak skjer på bakgrunn av fullmakt fra generalforsamlingen, skal det offentliggjøres en begrunnelse i børsmelding i forbindelse med kapitalforhøyelsen.
 • Punkt 7 om valgkomité
  Generalforsamlingen bør fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéen.
 • Punkt 10 om risikostyring og internkontroll
  I forlengelsen av tillegget i punkt 1 anbefales at internkontrollen og systemene også bør omfatte retningslinjene for samfunnsansvar.
 • Punkt 12 om godtgjørelse til ledende ansatte
  Det er inntatt en anbefaling om at det bør settes et tak på resultatavhengig godtgjørelse.
 • Punkt 14 om selskapsovertakelse
  Punktet er rendyrket til å rette seg mot målselskapet alene. Videre anbefales det – for ethvert bud – at styret bør innhente en verdivurdering fra uavhengig sakkyndig og at styret avgir en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere budet eller ikke.

I tillegg er enkelte av kommentarene revidert, og notene ajourført med gjeldende lover og regler pr. 1. oktober 2010.

Børsens krav til årlig redegjørelse

Selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess skal i følge pkt. 7 i ”Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper” gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten. Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen. Det skal gis en forklaring der den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse ikke er fulgt. Utenlandske og sekundærnoterte selskaper kan gi redegjørelse i forhold til tilsvarende anbefaling som gjelder i den stat der selskapet er registrert eller på selskapets primærmarked.

Selskapene skal rapportere i henhold til den nye anbefalingen fra og med årsrapporten for 2010.

Tilbakemeldinger fra investorer er at selskapenes redegjørelser er et nyttig redskap i deres oppfølging av selskapene. Oslo Børs fører tilsyn med at selskapene oppfyller kravet til å gi redegjørelse. De siste årene har denne gjennomgangen vært stikkprøvebasert. Gjennomgående viser undersøkelsene en god etterlevelse. Selskaper som har vesentlige mangler blir kontaktet av børsen.

Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse

Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) som utgir anbefalingen vil oppdatere og revidere anbefalingen ved behov. Grunnlaget for slik oppdatering vil være endringer i lover og regler og de erfaringer som gjøres med bruken av anbefalingen. I tillegg vil den internasjonale utviklingen på området bli vurdert. Henvendelser og innspill vedr. anbefalingen kan rettes til info@nues.no.

Børsens krav vedrørende eierstyring og selskapsledelse er omtalt på http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Notering/Eierstyring-og-selskapsledelse/Norsk-anbefaling-for-eierstyring-og-selskapsledelse.

For øvrig vises det også til NUES webside som er tilgjengelig på www.nues.no.

Med hilsen
OSLO BØRS ASA

Lars Jacob Braarud
Avdelingsleder

Elisabeth Adina Dyvik
Seniorrådgiver

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester