7/2008: Oversikt over gjeldende og opphevede børssirkulærer

Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Oslo ABM. Børsmedlemmer
Dato: 02.10.2008

Oslo Børs har gjennomgått alle børssirkulærer med sikte på å klargjøre hvilke sirkulærer som er aktuelle og hvilke sirkulærer som er opphevet eller for øvrig har mistet sin aktualitet på grunn av regelverksendringer, nye systemer mv., og derfor bør oppheves.

Formålet med denne saneringen er å gjøre det enklere å finne frem i gjeldende regler og anbefalinger gitt av Oslo Børs.

En oversikt over samtlige sirkulærer fra 1998 til dags dato kategorisert som ”gjeldende” eller ”opphevet” er tilgjengelig på www.oslobors.no. Sirkulærer som ikke tidligere har blitt opphevet, men som er kategorisert som sådan i oversikten, anses opphevet ved dette sirkulæret.

Enkelte av de sirkulærer som fremdeles er gjeldende, er tidligere – eller blir ved dette sirkulæret - delvis opphevet. Sirkulærer som er delvis opphevet er markert med grått og skravert i oversikten, og det fremgår av oversikten hvilke deler av sirkulæret som er opphevet.

For ordens skyld understrekes at flere av gjeldende sirkulærer viser til lov- og forskriftsbestemmelser som har blitt flyttet i forbindelse med vedtagelse av ny verdipapirhandellov og ny børslov med tilhørende forskrifter 29. juni 2007. Henvisningene i sirkulærene må leses som referanser til de nye bestemmelsene. Det samme gjelder som utgangspunkt i tilfeller der relevante lov-, forskrifts- eller børsregel¬bestemmelser har blitt gjenstand for mindre endringer/justeringer etter fastsettelsen av det aktuelle sirkulære.

At et sirkulære er opphevet betyr ikke nødvendigvis at normer som disse gir uttrykk for ikke gjelder, da enkelte av disse normene nå er innarbeidet i børsregler eller oppdaterte sirkulærer. Det vises for eksempel til ny versjon av børsreglene i børssirkulære 6/2008 som inkorporer veiledning som tidligere er gitt i børssirkulærer.

Sirkulærer som varsler avgiftsendringer er opphevet fordi aktuelle avgifter fremkommer av gjeldende prisliste.

Børsen tar sikte på å oppdatere oversikten over gjeldende/opphevede sirkulærer løpende i forbindelse med opphevelse av og endringer i gjeldende børssirkulærer.

Sirkulærer vil for fremtiden bli distribuert elektronisk pr e-post. Mottagere som evt. måtte ønske å få tilsendt sirkulærer i papirformat bes henvende seg til Oslo Børs. Sirkulærene vil som i dag være tilgjengelig på hjemmesiden til Oslo Børs og Oslo Axess, samt, der det er aktuelt, Oslo ABM.

Vi mottar gjerne tilbakemelding på sirkulærenes innhold, form og distribusjon.

Med hilsen
OSLO BØRS ASA

Atle Degré, juridisk direktør
Hege Dahl, advokat

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester