11/2007: Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap - dispensasjonsregler

Til: Utstedere av aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess og børsmedlemmer
Dato: 03.12.2007

1 Innledning

Sirkulæret retter seg direkte mot utenlandske selskaper fra stater utenfor EU/EØS som er notert på Oslo Børs/Oslo Axess, men som ikke er notert i staten der selskapet har sitt forretningskontor. Disse selskapene, som fremgår av vedlagte oversikt, mottar også særskilt brev. Det distribueres som sirkulære fordi reglene om anvendelsesområde også er av interesse for øvrige markedsaktører.

I juni 2007 ble det vedtatt ny verdipapirhandellov, jf. lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven, vphl.) (1). Vphl. kapittel 6 inneholder regler om pliktige og frivillige tilbud ved selskapsovertagelser, og bygger på systematikken og hovedinnholdet i dagens verdipapirhandellov (2) kapittel 4, med visse endringer. Det er gitt ytterligere regler i verdipapirforskriften (3) kapittel 6 og det er fastsatt enkelte overgangsregler (4). Nye tilbudsregler i vphl. kapittel 6 med tilhørende forskrifter trer i kraft 1. januar 2008 (5). Det vises til nærmere omtale av de nye reglene i børssirkulære nr. 8/2007 (6). Oslo Børs er tilbudsmyndighet etter verdipapirhandelloven for så vidt gjelder Oslo Børs/Oslo Axess (7). Børsen kontrollerer og godkjenner tilbud samt tilbudsdokumenter.

Dagens tilbudsregler (8) gjelder ved oppkjøpstilbud på norske selskaper som er notert på Oslo Børs/Oslo Axess, og som eventuelt i tillegg er notert på regulert marked i utlandet. Fra 1. januar 2008 vil norske tilbudsregler som hovedregel også gjelde ved oppkjøpstilbud på utenlandske selskap som er notert på Oslo Børs/Oslo Axess, se punkt 2.

Oslo Børs har i en viss utstrekning myndighet til å gi dispensasjon fra de norske tilbudsreglene i forhold til norsk selskap og selskap hjemmehørende utenfor EU/EØS-området, dersom selskapet er notert både på Oslo Børs/Oslo Axess og på regulert marked i stat utenfor EU/EØS-området (9). I dette sirkulæret angis retningslinjer som børsen legger opp til å følge i utøvelsen av dispensasjonsmyndigheten, se punkt 3.2 og 3.3. Praktiske forhold knyttet til slik dispensasjon omtales i punkt 3.4 og 3.5.

Oslo Børs tar sikte på å utarbeide en liste over noterte selskaper som er underlagt norske tilbudsregler, som vil bli publisert på børsens hjemmesider.

2 Anvendelsesområdet for norske tilbudsregler

Anvendelsesområdet for de nye tilbudsreglene fremgår av verdipapirhandelloven § 6-1, jf. § 6-23. De nye reglene gjelder for oppkjøpstilbud som retter seg mot:

Norsk selskap (dvs. selskap med forretningskontor i Norge) hvis aksjer er notert på Oslo Børs/Oslo Axess, og eventuelt på regulert marked i annen stat.
Norsk selskap hvis aksjer ikke er notert på Oslo Børs/Oslo Axess, men som er notert på regulert marked i annen EU/EØS-stat.
Utenlandsk selskap (dvs. selskap med forretningskontor i annen EU/EØS-stat eller stat utenfor EU/EØS-området), hvis aksjer ikke er notert på regulert marked i den staten der selskapet har sitt forretningskontor , men som er notert på norsk regulert marked og eventuelt på regulert marked i annen stat enn registreringsstaten. Er selskapet notert der det har sitt forretningskontor, gjelder altså ikke de norske reglene.

Når det gjelder oppkjøpstilbud rettet mot selskap med tilknytning til EU/EØS-stat, angir direktivet om overtakelsestilbud (10) særlige regler om anvendelsesområde og lovvalg. Det pågår en prosess for å gjennomføre direktivets lovvalgsregler i norsk rett og det legges opp til at nærmere regler inntas i verdipapirforskriften kapittel 6. Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 14. september 2007 (11).

I forhold til selskap med tilknytning til stat utenfor EU/EØS-området og som er notert på Oslo Børs/Oslo Axess, er Oslo Børs som nevnt gitt kompetanse til å gi dispensasjon fra norske tilbudsregler, jf. punkt 3 nedenfor.

 

3 Dispensasjonsadgang

3.1 Innledning
Oslo Børs kan ifølge verdipapirhandelloven § 6-23 tredje ledd ved enkeltvedtak helt eller delvis gjøre unntak fra bestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 6 i forhold til oppkjøpstilbud rettet mot:

  • norsk selskap hvis aksjer er notert på regulert marked både i Norge og stat utenfor EØS, og
  • selskap med forretningskontor i stat utenfor EØS, hvis aksjer er notert på regulert marked i Norge.

Dispensasjonsreglenes anvendelsesområde forutsetter at selskapet ikke er notert i registreringsstaten, da selskapet som i slike tilfeller vil falle utenfor de norske tilbudsreglenes anvendelsesområde.

Børsens vedtak om dispensasjon vil kunne påklages til børsklagenemnden (12).

Generelt sett vil Oslo Børs søke å utforme like prinsipper for dispensasjonsadgangen, og vektlegge likebehandling i praktiseringen. Oslo Børs vil foreta en vurdering på grunnlag av søknad om dispensasjon fra (mål)selskapet. Dersom dispensasjon besluttes, vil det som utgangspunkt gis dispensasjon fra alle bestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 6. Det presiseres at børsen ikke vil behandle søknad om dispensasjon fra oppkjøper eller (mål)selskap i tilknytning til en konkret oppkjøpsprosess.

3.2 Sekundærnoterte selskap
Gjennom standard sekundærnoteringsavtale pkt. 1.2 er alle selskap – norske og utenlandske – som er sekundærnotert på Oslo Børs/Oslo Axess forpliktet til å følge bl.a. norsk verdipapirhandellov. Fra 1. januar 2008 omfatter dette også tilbudsregler, jf. pkt. 2. I utgangspunktet vil norske tilbudsregler gjelde ved oppkjøpstilbud på alle sekundærnoterte selskap, herunder selskap med forretningskontor i stat utenfor EØS.

Generelt anses sekundærnoterte selskap for å ha en større tilknytning til primærbørsen enn til sekundærbørsen(e). Sekundærnoterte selskap som er hjemmehørende i andre jurisdiksjoner kan være underlagt andre selskaps- og verdipapirrettslige regler enn det som gjelder i Norge, enten gjennom regulering i registreringsstaten og/eller som følge av primærnoteringen. Det kan derfor tenkes å oppstå regelkonflikter mellom registreringsstatens/-statenes og primærbørsens regulering. Selskapene kan også være sekundærnotert på flere regulerte markeder. Dette kan bl.a. medføre at tilbudsplikt utløses etter ulike terskler og erverv henholdsvis i registreringsstaten og noteringsstaten(e).

På denne bakgrunn vil Oslo Børs som hovedregel legge opp til å innvilge dispensasjon fra norske tilbudsregler for så vidt gjelder selskap med forretningskontor i stat utenfor EØS som er sekundærnotert på Oslo Børs/Oslo Axess.

I forhold til norsk selskap som ønsker å sekundærnotere seg på Oslo Børs/Oslo Axess, legges det til grunn at selskapet som hovedregel må forholde seg til norske regler.

3.3 Primærnoterte selskap
Gjennom standard primærnoteringsavtalen pkt. 1.2 er alle selskap - norske og utenlandske - som er primærnotert på Oslo Børs/Oslo Axess forpliktet til å følge blant annet norsk verdipapirhandellov. Fra 1. januar 2008 vil således norske tilbudsregler gjelde ved oppkjøpstilbud på alle selskap som er primærnotert på Oslo Børs/Oslo Axess, herunder selskap med forretningskontor i stat utenfor EØS.

Formålet med tilbudsregler er å ivareta interesser til aksjeeiere som har investert i det norske markedet. Oslo Børs legger til grunn at det vernet som tilbudsregler gir for minoritetsaksjeeiere som hovedregel ikke bør fravikes ved oppkjøpstilbud som rettes mot selskap som har valgt å primærnotere seg på Oslo Børs/Oslo Axess, med mindre det foreligger særlige grunner. Ut i fra dette legges det opp til en streng praksis for dispensasjon fra tilbudsreglene i forhold til primærnoterte selskap.

I spesielle tilfeller vil børsen etter en konkret vurdering likevel kunne innvilge dispensasjon fra tilbudsreglene ved oppkjøpstilbud rettet mot selskap med forretningskontor i stat utenfor EØS som er primærnotert på Oslo Børs. Slike spesielle tilfeller kan for eksempel relatere seg til påviste regelkonflikter i forhold til tilbudsregler i selskapets hjemstat.

3.4 Praktisk gjennomføring

3.4.1 Selskap som er sekundærnotert på Oslo Børs/Oslo Axess
Praktisk sett legges det opp til at sekundærnoterte selskap kan velge om de ønsker å benytte seg av dispensasjonsmuligheten. Selskapet bes i så fall om å sende en skriftlig søknad om dispensasjon til Oslo Børs. Selskapet må selv klargjøre hvilke selskaps¬rettslige prosedyrer som er nødvendig for å søke dispensasjon. Søknaden bør inneholde opplysning om registreringsstat, primærnoteringssted og om, og i tilfelle hvilke, andre regulerte markeder selskapet er notert på. Oslo Børs vil deretter treffe skriftlig vedtak om dispensasjon som vil bli sendt selskapet og kommunisert ved børsmelding.

3.4.2 Selskap som er primærnotert på Oslo Børs/Oslo Axess
Tilsvarende som angitt i pkt 3.4.1 legges det opp til at primærnoterte selskap som ønsker å søke dispensasjon må sende skriftlig søknad til Oslo Børs. Selskapet må selv klargjøre hvilke selskapsrettslige prosedyrer som er nødvendig for å søke dispensasjon. I søknaden må det opplyses og dokumenteres et spesielt behov for slik dispensasjon. Det bør bl.a. opplyses om selskapet er underlagt tilbudsregler i hjemstaten og eventuelt vedlegges kopi av relevante regler. Oslo Børs vil deretter treffe skriftlig vedtak om dispensasjon eller avslag, som vil bli sendt selskapet og kommunisert ved børsmelding.

3.5 Selskap som søker om opptak til notering

3.5.1 Selskap som søker sekundærnotering på Oslo Børs/Oslo Axess
Eventuell dispensasjon fra tilbudsreglene skal fortrinnsvis løses i forbindelse med opptaksprosessen. Selskap som vil søke om dispensasjon fra tilbudsreglene skal derfor presisere og redegjøre for dette i opptakssøknaden. Oslo Børs vil deretter treffe vedtak om dispensasjon, som vil bli sendt selskapet og kommunisert ved børsmelding. Vedtaket vil eventuelt bli inntatt i sekundærnoteringsavtalen. Det forutsettes at børsen avgjør dispensasjonssøknaden innen opptaksprosessen er avsluttet. For å klargjøre at disse prosedyrene inngår som en del av opptaksprosessen, vil det bli inntatt et nytt punkt i Opptaksreglene for henholdsvis Oslo Børs og Oslo Axess .

3.5.2 Selskaper som søker primærnotering på Oslo Børs/Oslo Axess
Det antas at det i få tilfeller vil være aktuelt for selskap som søker om primærnotering å søke og/eller innvilge dispensasjon. Det legges likevel opp til at spørsmålet om eventuell dispensasjon fra tilbudsreglene fortrinnsvis bør løses i forbindelse med opptaksprosessen. Selskapet må i opptakssøknaden angi om det søker dispensasjon fra norske tilbudsregler. Det må samtidig opplyses og dokumenteres et spesielt behov for slik dispensasjon. Det bør bl.a. opplyses om selskapet er underlagt tilbudsregler i hjemstaten og eventuelt vedlegges kopi av relevante regler. Oslo Børs vil deretter treffe skriftlig vedtak om dispensasjon, som vil bli sendt selskapet kommunisert ved børsmelding.

 

Med hilsen
OSLO BØRS ASA

Atle Degré, juridisk direktør
Hege Dahl, advokatfullmektig

Vedlegg:
Oversikt over selskaper notert på Oslo Børs/Oslo Axess med forretningskontor i stat utenfor EU/EØS-området

 

Fotnoter:

(1) Se http://www.lovdata.no/all/hl-20070629-075.html
(2) Jf. lov 19. juni 1997 nr. 79
(3) Se http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20070629-0876.html
(4) Se http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20070629-0750.html#map0
(5) Store deler av verdipapirhandelloven trer i kraft 1. november 2007, men endringer knyttet til løpende og periodisk rapportering, samt tilbudsregler (lovens kapittel 4, 5 og 6) trer i kraft 1. januar 2008.
(6) Se børssirkulære 8/2007 - Ny verdipapirhandellov og ny børslov.
(7) Jf. verdipapirhandelloven § 6-4
(8) Jf. lov 19. juni 1997 nr. 79 § 4-1, jf. § 4-4
(9) Jf. verdipapirhandelloven § 6-23 tredje ledd
(10) Direktiv 2004/25/EF
(11) Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing--forslag-til-forskriftsbestemmels/-4.html?id=480880
(12) Jf. børsloven § 40 og børsloven § 32, jf. børsforskriften § 3.

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester