06/1999: OPPHEVET: Endringer i børsforskriften

Til: Utstedere av børsnoterte verdipapirer og børsmedlemmer
Dato: 02.02.1999

Finansdepartementet fastsatte 22. januar 1999 enkelte endringer i børsforskriften. Endringene bygger i stor grad på et forslag fra Oslo Børs som har vært gjenstand for høring.

Endringene trer i kraft fra 5. februar 1999 samtidig med oppstart av Børsens nye handelssystem for egenkapitalinstrumenter. Handelsregler for egenkapitalinstrumenter trer i kraft samtidig med oppstart av handelssystemet.

Vedlagt følger en kort omtale av de viktigste endringene.

Med hilsen
Oslo Børs

Kjell Frønsdal
børsdirektør

 

 

Vedlegg:

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester