ABM-reglene

Ekspander

1. Innledning

Ekspander

2. Registreringsvilkår

Ekspander

3. Løpende forpliktelser

Ekspander

4. Registrering av utstedelsesprogrammer

Skjul veiledning

Utstedelsesprogrammer forenkler prosedyren og dokumentasjon knyttet til emisjon av nye lån. Når et utstedelsesprogram er godkjent og registrert kan utstederen emittere obligasjonslån, sertifikater eller andre typer verdipapirer i markedet gjennom en låneteknisk beskrivelse, såkalte «Final terms» (endelige vilkår). Final Terms er ikke underlagt særskilt kontroll etter prospektdirektivet, men disse vil bli kontrollert i forbindelse med en eventuell registrering for å sikre at registreringsvilkårene tilfredsstilles. Reglene innebærer at utstedelsesprogrammet vil kunne bli registrert uavhengig av om utsteder registrerer lånene utstedt under det aktuelle utstedelsesprogrammet.

Reglene om informasjonsplikt gjelder ikke ved registrering av selve utstedelsesprogrammet, men vil gjelde fra det tidspunktet det eventuelt søkes om registrering av lån utstedt under utstedelsesprogrammet på Nordic ABM.

(1) Et utstedelsesprogram kan søkes registrert dersom det er utarbeidet et grunnprospekt for programmet. Et grunnprospekt skal utarbeides i samsvar med verdipapirhandelloven kapittel 7 med forskrifter, eller i samsvar med tilsvarende regler i annen EØS-stat som kan benyttes grensekryssende iht. verdipapirhandelloven § 7-9 første ledd.

Skjul veiledning

Nærmere regler om grunnprospekt følger av verdipapirforskriften § 7-15.

(2) Søknad om registrering skal være besluttet av låntager, og undertegnet av låntager eller noen låntager har gitt nødvendig fullmakt.

(3) Det skal angis i søknaden om programmet er registrert eller søkt registrert ved annet marked, samt om søknaden om registrering også gjelder for Oslo Børs. Godkjent grunnprospekt eller utkast til grunnprospekt skal vedlegges.

(4) Beslutning om registrering treffes av Oslo Børs ASA.

(5) Registreringen opphører ved utløp av grunnprospektets gyldighetstid. Søknad om avregistrering før dette tidspunkt skal være besluttet og undertegnet i samsvar med annet ledd.

Skjul veiledning

Grunnprospektets gyldighetstid er 12 måneder, jf. verdipapirforskriften § 7-19 første ledd.

(6) For registrering av obligasjonslån utstedt under registrert utstedelsesprogram gjelder pkt. 2.1 til 2.6 tilsvarende, med unntak av pkt. 2.3. og 2.4.1 annet ledd nr. 1 og 10.

(7) Endelige vilkår skal oversendes Oslo Børs ASA innen fristen oppstilt i pkt. 2.6.

(8) Ved søknad om registrering av utstedelsesprogram jf. første ledd kan det samtidig søkes om registrering av alle obligasjonslån som utstedes under utstedelsesprogrammet innenfor grunnprospektets og registreringens gyldighetstid jf. femte ledd. Registrering av obligasjonslån i henhold til slik søknad kan innvilges under forutsetning av at det ikke finner sted vesentlige endringer i låntager av betydning for egnethetsvurderingen jf. pkt. 2.1 frem til tidspunktet for registrering av det enkelte lån, og at registreringsvilkårene jf. pkt. 2 for øvrig er tilfredsstilt for det enkelte lån på tidspunktet for registrering. Senest innen kl. 15.00 dagen før registrering av senere utstedelser under programmet må Oslo Børs ASA, i tillegg til endelige vilkår jf. syvende ledd, ha mottatt:

  1. Bekreftelse fra utsteder om at det aktuelle obligasjonslånet ønskes registrert.
  2. Bekreftelse på offentliggjøring av endelige vilkår i samsvar med verdipapirhandelloven § 7-19.
  3. Frigivelsesbrev eller tilsvarende dokument dersom dette er utarbeidet.
  4. Rentefastsettelse dersom renten ikke er angitt i prospektet eller i endelige vilkår.
  5. Tilleggsprospekt dersom dette må utarbeides iht til verdipapirhandelloven § 7-15.
Ekspander

5. Handelsrapportering

Ekspander

6. Avregistrering

Ekspander

7. Overtredelse

Ekspander

8. Taushetsplikt og habilitet

(1) Ansatte og tillitsvalgte ved Oslo Børs ASA er forpliktet til å hindre at noen får adgang eller kjennskap til det som de i sitt arbeide får vite om andres forretningsmessige eller personlige forhold hvis ikke annet følger av ABM-reglene, lov eller forskrift. Vedkommende må heller ikke gjøre bruk av slike opplysninger ved ervervsvirksomhet eller ved kjøp og salg av finansielle instrumenter.

(2) Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet i tjenesten eller vervet.

(3) Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for at opplysninger gis tilsynsmyndighetene.

(4) Tillitsvalgte og ansatte ved Oslo Børs ASA må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Vedkommende må heller ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har fremtredende økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen offentlig eller privat institusjon som vedkommende er knyttet til.

Ekspander

9. Avgifter

Låntagere skal betale avgifter i henhold til Oslo Børs ASAs generelle forretningsvilkår.

Ekspander

10. Ikrattredelse

Denne versjon av reglene trer i kraft 7. desember 2020.

Skjul veiledning

 

Ekspander

11. Endringer

Endringer i regelverket er bindende for låntagere og Oslo Børs ASA etter at endringene er varslet og offentliggjort normalt med en måneds varsel. Oslo Børs ASA skal konsultere låntagere og andre interessenter før endringene fastsettes med mindre det anses åpenbart unødvendig eller ikke være praktisk gjennomførlig. Dersom lov, forskrift, dom, administrativ avgjørelse eller særskilte forhold nødvendiggjør endringer i regelverket, kan beslutningsprosedyren fravikes.   

Skjul veiledning

Materielle endringer i kommentarene vil bli gjort i samsvar med endringsprosedyrene oppstilt i dette punkt.