Regelverk

Børs- og verdipapirmarkedet er regulert av en rekke lover og regler. For å lette arbeidet med å finne frem til relevant lovregulering eller tolkingspraksis, har vi samlet linker til de viktigste lover og forskrifter innen området børs- og verdipapirrett. Her finner du også børssirkulærer, avgjørelser fra børsen og børsklagenemden, samt andre aktuelle tekster.

Sentrale bestemmelser

Verdipapirhandellovens formål er å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv handel i verdipapirer. Loven inneholder generelle atferdsbestemmelser, som:

§ 3-2 Definisjon av innsideinformasjon
§ 3-3 Misbruk av innsideinformasjon
§ 3-8 Markedsmanipulasjon
§ 3-14 Salg av finansielle instrumenter selgeren ikke eier

Loven inneholder også viktige bestemmelser knyttet til børsnoterte selskapers forpliktelser, som informasjonsplikt og likebehandling av aksjonærer:
§ 5-2 Informasjonspliktens innhold
§ 5-14 Likebehandling

Noen investorer har også meldeplikt:
§ 4-2 Primærinnsiders meldeplikt
§ 4-3 Flagging av erverv av større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter

Kontakt oss

Juridiske tjenester