Klassifisering av fond

Klassifisering av fond i henhold til Verdipapirfondenes forenings standard for informasjon og klassifisering.

Alle verdipapirfond som rapporterer NAV til Oslo Børs kan også få klassifisert fondet i henhold til Verdipapirfondenes forenings standard for informasjon og klassifisering. På denne måten vil fondet listes sammen med reelt sammenlignbare fond i aviser og på nettsteder hvor OMFF er datakilde.

Inndelingen i fondsgrupper tar utgangspunkt i fondenes investeringsmandat, og deler fondene inn i fem fondstyper: Aksjefond, Kombinasjonsfond, Obligasjonsfond, Pengemarkedsfond og Andre fond. Under hver av fondstypene deles fondene videre inn i ulike fondsgrupper, slik som for eksempel "Aksjefond - Norske fond" og "Pengemarkedsfond - Pengemarkedsfond lav kredittrisiko".

Prinsippene for klassifisering er nærmere beskrevet i Verdipapirfondenes forenings "Bransjestandard for informasjon og klassifisering av aksjefond og kombinasjonsfond" og "Bransjestandard for informasjon og klassifisering av pengemarkeds- og obligasjonsfond".

Ta kontakt med Verdipapirfondenes forening angående klassifisering via e-post vff@vff.no eller tlf +47 23 28 45 50.

Kontakt oss

Markedsdata