Antall aksjer og stemmeretter

Rapporten for antall aksjer og stemmeretter hjelper investorer i å møte regulatoriske forpliktelser knyttet til obligatoriske og frivillige tilbud, samt flaggeplikt ved erverv og avhendelse av større aksjeposter.

Endringer november 2020

Vi gjør oppmerksom på at det vil komme endringer for Corporate Actions produkter i november 2020 som følge av at Oslo Børs integreres med Euronext.

Fra og med 30. november 2020 vil det bli noen tekniske endringer på Antall aksjer og stemmerett produktet. Disse endringene vil bli kommunisert kunder i god tid før de trer i kraft. 

Euronext integrasjonsplaner:

For mer informasjon, vennligst kontakt Oslo Børs ved å sende en e-post til products@oslobors.no.

 

Antall aksjer og stemmerett 

Fra og med 1. januar 2008, ble børs- og verdipapirhandelloven i Norge endret på punkter som omfatter obligatoriske og frivillige tilbud, samt rapportering av større aksjebeholdninger.

Produktet Antall aksjer og stemmeretter er en daglig publikasjon som inneholder stemmeretter per aksje og den totale aksjebeholdningen i selskapet. Alle aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess er inkludert i rapporten, samt selskaper som er tatt opp til handel på Merkur Market.

Definisjonen for antall aksjer er som følger

  • For norske aksjer (regisitrert med 'NO' i sin prefix): antall aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
  • For utenlandske aksjer (registrert utenfor Norge): totalt antall aksjer i selskapet, uavhengig av hvile verdipapirregister aksjene er registrert i

Antall aksjer blir løpende oppdatert, basert på offentliggjøringer fra de noterte selskapene.

Rapporten for antall aksjer og stemmerett hjelper investorer i å møte regulatoriske forpliktelser knyttet til obligatoriske og frivillige tilbud, samt flaggeplikt ved erverv og avhendelse av større aksjeposter. Investorer må selv sørge for at meldinger om betydelige eierandeler er gitt i tråd med gjeldende regelverk.

Beskrivelse av felter i rapporten

  • Markedsplass: Oslo Børs (XOSL), Oslo Axess (XOAX) eller Merkur Market (MERK). For unoterte aksjer** er feltet blankt
  • Selskap: Navn på utsteder
  • Antall aksjeklasser: Dersom en utsteder har mer enn en aksjeklasse, angis det her
  • Ticker: Verdipapirets ticker
  • ISIN: International security identification number
  • Navn: Navn på verdipapiret
  • Antall aksjer: Totalt antall aksjer i verdipapiret
  • Stemmeretter: Stemmerett per aksjer i det gjeldende verdipapiret

 

Distribusjon og tilgjengelighet

Informasjonen leveres hver handelsdag etter at markedet har stengt, og representerer åpningsdataene for neste handelsdag. Til eksempel: Dersom en aksje handles ex aksjesplitt dagen etter, vil antallet aksjer etter splitten bli publisert.

* Verdipapirsentralen er ansvarlig for å registrere alle norske og utenlandske selskaper i Norge. Norske selskaper må etter lov registrere endringer i sin aksjebeholdning her.

** Unoterte papirer (ofte B-aksjer) vises kun for selskaper som har en eller flere aksjeklasser i unoterte aksjer, i tillegg til noterte aksjer.

Bestillingsskjema

Kontakt oss

Markedsdata

Mange av nettsidene våre har flyttet til Euronexts nettsteder. Les mer om dette her