Børskurset for styremedlemmer - tirsdag 8. mars 2016

Etter initiativ fra, og i samarbeid med Norsk Institutt for Styremedlemmer, har Oslo Børs utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Hensikten er å formidle informasjon om aktuelle lover, regler og beste praksis som berører utøvelsen av styreverv i et notert selskap. 

Oslo Børs er opptatt av å sikre og styrke den generelle tilliten til det norske verdipapirmarkedet. Tillit er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende verdipapirmarked, og i denne forbindelse er det av vesentlig betydning at de ulike markedsaktørenes adferd oppfyller markedets krav og forventninger.

Styret i de noterte selskapene har det øverste ansvar for å oppfylle disse kravene, og det forventes at det enkelte styremedlem til enhver tid innehar oppdatert kunnskap om relevante lover og regler, samt kjennskap til gjeldende anbefalinger og beste praksis. Konsekvensene ved å trå feil kan bli betydelige for både selskapet og det enkelte styremedlem, eksempelvis i form av svekket omdømme, bøter og fengselsstraff.
               
Kursprogrammet omfatter gjennomgang av områdene selskapsrett, børsens regelverk, NUES-anbefalingen, oversikt over de ulike aktørene i markedet, samt spesifikke temaer som kapitalinnhenting.

Med bakgrunn i stadig økende oppmerksomhet om styrets rolle og ansvar både nasjonalt og internasjonalt har Oslo Børs besluttet å innføre kompetansekrav for styremedlemmer som innebærer at styremedlemmer må ha tilfredsstillende kompetanse om reglene som gjelder for selskaper notert på Oslo Børs/Oslo Axess. Det nye kompetansekravet trådte i kraft 1. juli 2013. Vi gjør oppmerksom på at kompetansekravet ikke gjelder for renteutstedere. 

Obligatorisk etterutdanning
Vi har forsøkt å innrette oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.

 

 

 

Program:

08:00-08:30

Registrering og frokost

08:30-08:35

Styrekompetanse
Norsk Institutt for Styremedlemmer

08:35-08:50

Børsens plass i det norske verdipapirmarkedet
v/ Bente A. Landsnes, børsdirektør Oslo Børs

08:50-09:40

Bruk av kapitalmarkedet

 •  Verdsettelse
 •  Kapitalstruktur og dividendepolitikk
 •  Forholdet til kapitalmarkedet
  v/Knut Brundtland, ABG Sundal Collier og Eivind B. Hofland, ABG Sundal Collier

 

09:40-10:00

Pause

10:00-10:50

Regelverk for noterte selskaper

 • Regulatorisk rammeverk
 • Løpende informasjonsplikt
 • Innsidelister
 • Taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering
 • Tilbakekjøp av aksjer/obligasjoner
  v/ Geir Ankarstrand, Oslo Børs

 

10:50-11:10

Pause

11:10-11:55

Styrets rolle i et børsnotert selskap

 • Styrets og styremedlemmenes rolle
 • Anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
 • Likebehandling av aksjonærer
 • Overtakelsestilbud på noterte selskaper
 • Nyheter og ventede endringer av regelverket
  v/ Dag Erik Rasmussen, Wikborg Rein og Per Anders Sæhle, Wikborg Rein

 

11:55-12:00

Oppsummering og avslutning 

12:00-13:00

Lunsj

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Påmeldingsfrist: 
Tirsdag 1. mars 2016

Kursavgift: 
Kr. 3.000,- for Styreinstituttets medlemmer
Kr. 4.000,- for styremedlemmer i selskaper som er eller søker å bli notert på Oslo Børs
Kr. 5.000,- for andre deltakere

Avbestillingsvilkår: 
Avbestilling før 1. mars - Ingen avgift
Avbestilling etter 1. mars - Full avgift
Avbestilling må skje skriftlig pr e-post til kurs@oslobors.no

Klikk her for påmelding

 

 

Foredragsholdere:

Knut Brundtland
Knut Brundtland startet i ABGSC i 2010 og tok over som administrerende direktør i oktober samme år. Før ABGSC, har Brundtland vært administrerende direktør i Voss of Norge ASA, og hatt en rekke styreverv, i bl.a. NPRO, Bluewater Insurance, Norgani, Revus, samt en rekke unoterte selskaper. Brundtland har også 15 års erfaring som advokat og partner i advokatfirmaet BA-HR i Oslo, med rådgiving innenfor kapitalmarkedstransaksjoner som et hovedfelt. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Eivind Berge Hofland
Eivind Berge Hofland er partner i ABGSC sin investment banking divisjon, og jobber med rådgivning innenfor kapitalmarkedstransaksjoner og kjøp- og salgstransaksjoner i ulike sektorer. Hofland har bakgrunn som sivilingeniør fra NTNU og i økonomi og finans ved Harvard University, og har tidligere jobbet som forskningsassistent ved Harvard Business School.

Geir Ankarstrand
Geir Ankarstrand arbeider i teamet Undersøkelse og analyse, samt med operativ overvåking av Børsens ulike markedsplasser. Han har tidligere erfaring fra Børsens Noteringsavdeling og har lang erfaring som foredragsholder ved kurs avholdt i regi av Oslo Børs og Børsens samarbeidspartnere. Geir er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI og autorisert finansanalytiker (AFA) ved Handelshøyskolen i Bergen.

Per Anders Sæhle
Per Anders Sæhle er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde kapitalmarked. Sæhle har siden 1996 arbeidet med corporate finance og verdipapirer. Han har omfattende erfaring med fusjoner og oppkjøp, restruktureringer, fisjoner, børsnoteringer, omdannelser av børsnoterte selskap til private aksjeselskap etc. Sæhle har erfaring som advokat ved Oslo Børs, og har spesiell kompetanse innen norsk verdipapirrett, herunder Verdipapirhandelloven. Utdanning:1996 Cand. jur., Universitet i Oslo

Dag Erik Rasmussen
Dag Erik Rasmussen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er leder av firmaets fagområde kapitalmarked. Rasmussen arbeider i hovedsak med transaksjoner og løpende rådgivning knyttet til børsnoterte selskaper for selskapene, tilretteleggerne og investorer. Han foreleser også innen selskapsrett samt børs- og verdipapirrett. Han har styreerfaring fra børsnoterte selskap og fra investeringsselskap. Han representerer Norske Finansanalytikeres Forening i Norsk utvalg for eierskap og selskapsledelse (utgiver av den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse) og er styremedlem i Oslo Børs ASA. Rasmussen har Utdanning:1989 Cand. jur., Universitetet i Oslo og 1981 Statsvitenskap/offentlig administrasjon, Høgskolen i Molde.

Kontakt oss

Kari Skancke Huse