Børskurset for styremedlemmer - tirsdag 5. mars

Oslo Børs har utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Gjennom å delta på Børskurset for styremedlemmer vil du få den kompetansen Oslo Børs forventer at styremedlemmer har. Både bruk av kapitalmarkedet og gjeldende regelverk står på timeplanen. Vår ambisjon er at kurset skal gjøre styremedlemmer bedre rustet til å møte utfordrende situasjoner, til å unngå at aksjonærer forskjellsbehandles og til å bidra til at informasjonsplikten håndteres riktig.

Oslo Børs er opptatt av å sikre og styrke den generelle tilliten til det norske verdipapirmarkedet. Tillit er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende verdipapirmarked, og i denne forbindelse er det av vesentlig betydning at de ulike markedsaktørenes adferd oppfyller markedets krav og forventninger.

Styret i de noterte selskapene har det øverste ansvar for å oppfylle disse kravene, og det forventes at det enkelte styremedlem til enhver tid innehar oppdatert kunnskap om relevante lover og regler, samt kjennskap til gjeldende anbefalinger og beste praksis. Konsekvensene ved å trå feil kan bli betydelige for både selskapet og det enkelte styremedlem, eksempelvis i form av svekket omdømme, bøter og fengselsstraff.             

Oslo Børs besluttet å innføre et kompetansekrav for styremedlemmer som innebærer at styremedlemmer må ha tilfredsstillende kompetanse om reglene som gjelder for selskaper notert på børsens markedsplasser. Det nye kompetansekravet trådte i kraft 1. juli 2013. Vi gjør oppmerksom på at kompetansekravet ikke gjelder for renteutstedere og utstedere på Merkur Market.  

Obligatorisk etterutdanning
Vi har forsøkt å innrette oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.

 

 

Program:

08:00-08:30

Registrering og frokost

08:30-08:45

Børsens plass i det norske verdipapirmarkedet
V/ Bente A. Landsnes, børsdirektør Oslo Børs

08:45-09:40

Bruk av kapitalmarkedet
V/ Petter Bakken, Head of Corporate Finance, Arctic Securities
V/Kristian Pande Horn, Head of Corporate Finance, Arctic Securities

09:40-09:55

Pause

09:55-10:50

Regelverk for noterte selskaper
V/ Lars-Erik Oppi, Advokat Markedsovervåking, Oslo Børs 

10:50-11:00

Pause

11:00-11:55

Styrets rolle i et børsnotert selskap
V/ Lars Knem Christie, Partner, Advokatfirmaet BAHR
V/ Arne Tjaum, Partner, Advokatfirmaet BAHR

11:55-12:00

Avslutning

12:00-12:30

Lunsj

 

 

Påmeldingsfrist: 
Torsdag 28. februar

Kursavgift: 
Kr. 5.000,- for styremedlemmer og ansatte i selskaper/obligasjonsutstedere som er eller søker å bli notert på Børsens markedsplasser.
Kr. 7.000,- for andre deltakere

Rabattordning:
3-4 deltakere fra samme firma: 20% rabatt
5 eller flere deltakere: 25% rabatt

Avbestillingsvilkår: 
Avbestilling til og med 27. februar - Ingen avgift
Avbestilling etter 27. februar - Full avgift
Avbestilling må skje skriftlig pr e-post til kurs@oslobors.no

Klikk her for påmelding

 

Foredragsholdere

Lars-Erik Oppi
Lars-Erik Oppi er advokat på Oslo Børs, hvor han er tilknyttet Oslo Børs’ avdeling for markedsovervåking og administrasjon. Lars-Erik har 18 års erfaring som advokat, både fra ulike advokatfirmaer og fra foretak i finansbransjen. Lars-Erik har kompetanse innenfor børs- og verdipapirrett, selskapsrett, egenkapitaltransaksjoner og M&A’s.  

 

 

 

 

 

 

 

Anne Heggelund

Kontakt oss

Kari Skancke Huse