Børskurset for styremedlemmer - tirsdag 4. desember

Oslo Børs har utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Gjennom å delta på Børskurset for styremedlemmer vil du få den kompetansen Oslo Børs forventer at styremedlemmer har. Både bruk av kapitalmarkedet og gjeldende regelverk står på timeplanen. Vår ambisjon er at kurset skal gjøre styremedlemmer bedre rustet til å møte utfordrende situasjoner, til å unngå at aksjonærer forskjellsbehandles og til å bidra til at informasjonsplikten håndteres riktig.

Oslo Børs er opptatt av å sikre og styrke den generelle tilliten til det norske verdipapirmarkedet. Tillit er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende verdipapirmarked, og i denne forbindelse er det av vesentlig betydning at de ulike markedsaktørenes adferd oppfyller markedets krav og forventninger.

Styret i de noterte selskapene har det øverste ansvar for å oppfylle disse kravene, og det forventes at det enkelte styremedlem til enhver tid innehar oppdatert kunnskap om relevante lover og regler, samt kjennskap til gjeldende anbefalinger og beste praksis. Konsekvensene ved å trå feil kan bli betydelige for både selskapet og det enkelte styremedlem, eksempelvis i form av svekket omdømme, bøter og fengselsstraff.             

Oslo Børs besluttet å innføre et kompetansekrav for styremedlemmer som innebærer at styremedlemmer må ha tilfredsstillende kompetanse om reglene som gjelder for selskaper notert på børsens markedsplasser. Det nye kompetansekravet trådte i kraft 1. juli 2013. Vi gjør oppmerksom på at kompetansekravet ikke gjelder for renteutstedere.  

Obligatorisk etterutdanning
Vi har forsøkt å innrette oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.

 

 

Program:

08:00-08:30

Registrering og frokost

08:30-08:40

Børsens plass i det norske verdipapirmarkedet
v/ Bente A. Landsnes, børsdirektør Oslo Børs

08:40-09:40

Bruk av kapitalmarkedet
v/Christian Jomaas, Leder Corporate Finance, Pareto Securities
v/Bjørn Haakon Steive, Compliance, Pareto Securities
v/ Martin Øberg Sjøstedt, ECM, Pareto Securities

09:40-09:50

Pause

09:50-10:50

Regelverk for noterte selskaper
v/ Lars-Erik Oppi, Advokat Markedsovervåking, Oslo Børs 

10:50-11:00

Pause

11:00-12:00

Styrets rolle i et børsnotert selskap
v/ Andreas Jarbø, Partner, Advokatfirmaet Selmer
v/ Mads Iversen, Partner, Advokatfirmaet Selmer 

12:00-13:00

Lunsj

 

 

Påmeldingsfrist: 
Tirsdag 27. november

Kursavgift: 
Kr. 5.000,- for styremedlemmer og ansatte i selskaper/obligasjonsutstedere som er eller søker å bli notert på Oslo Børs
Kr. 7.000,- for andre deltakere

Rabattordning:
3-4 deltakere fra samme firma: 20% rabatt
5 eller flere deltakere: 25% rabatt

Avbestillingsvilkår: 
Avbestilling til og med 27. november- Ingen avgift
Avbestilling etter 27. november - Full avgift
Avbestilling må skje skriftlig pr e-post til kurs@oslobors.no

Klikk her for påmelding

 

Foredragsholdere

Christian Jomaas
Christian Jomaas startet i Pareto i 1999 og er i dag partner og leder av Corporate Finance-avdelingen i Pareto Securities. Han arbeider med rådgivning innenfor kapitalmarkedstransaksjoner og kjøp- og salgstransaksjoner innen en rekke ulike sektorer. Jomaas har mer enn 20 års omfattende erfaring innen strategi, verdsettelse, kapitalmarkedstransaksjoner, børsnoteringer, restruktureringer, fisjoner, fusjoner og oppkjøp. Jomaas er utdannet siviløkonom fra NHH.

Jens C. Aschehoug
Jens C. Aschehoug er partner i Pareto Securities Corporate Finance-avdeling og har siden 2009 vært ansvarlig for avdelingen for kapitalmarkedstransaksjoner. Han har til sammen 20 års erfaring fra det norske kapitalmarkedet og har omfattende erfaring med kapitalmarkedstransaksjoner, børsnoteringer, restruktureringer, fusjoner og oppkjøp. Aschehoug er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Liv Monica Stubholt
Liv Monica Stubholt har mer enn 20 års erfaring som forretningsadvokat og er i dag partner i Advokatfirmaet Selmer. Hun har lang erfaring med eierstyring og styrearbeid og har i dag flere styreverv, herunder Norsk Hydro. Liv Monica har industrierfaring og har vært konsernsjef, daglig leder og styreleder i flere forskjellige selskaper i Aker-konsernet. Hun har fartstid fra politikken og har vært rådgiver på Stortinget og statssekretær i to departementer. Liv Monica er utdannet Cand. jur. ved Universitetet i Oslo.

Andreas Jarbø
Andreas Jarbø er spesialist innen børs- og verdipapirrett, selskapsrett og eierstyring og selskapsledelse og er i dag partner i Advokatfirmaet Selmer. Han er anerkjent for sin dybdeinnsikt og kunnskap om det norske kapitalmarkedet, og brukes derfor ofte som rådgiver for både norske og utenlandske selskaper som ønsker å benytte seg av det norske markedet. Andreas var videre sekretær for Verdipapirlovutvalget i forbindelse med utarbeidelsen av forarbeider til gjennomføring av EUs markedsmisbruksdirektiv i norsk rett, som vil være helt sentral for børsnoterte utstedere da den vil regulere blant annet utsteders informasjonsplikt, innsideinformasjon, markedsmanipulasjon, meldeplikt mm. Andreas har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Lars-Erik Oppi
Lars-Erik Oppi er advokat på Oslo Børs, hvor han er tilknyttet Oslo Børs’ avdeling for markedsovervåking og administrasjon. Lars-Erik har 18 års erfaring som advokat, både fra ulike advokatfirmaer og fra foretak i finansbransjen. Lars-Erik har kompetanse innenfor børs- og verdipapirrett, selskapsrett, egenkapitaltransaksjoner og M&A’s.  

 

 

 

 

 

 

 

Anne Heggelund

Kontakt oss

Kari Skancke Huse