Samfunnsansvar - Oslo Børs VPS

Selskapene i Oslo Børs VPS-konsernet har et bredt tilbud av infrastrukturtjenester innenfor verdipapirmarkedet. Virksomhetenes interessenter er mange og består blant annet av eiere, investorer, utstedere av verdipapirer, meglerhus, kontoførere, ansatte, offentlige myndigheter og andre aktører i verdipapirkjeden.

Interessent- og vesentlighetsanalyse

Oslo Børs VPS konsernet har definert sine viktigste interessenter som kunder (utstedere, investorer, verdipapirforetak, fondsforvaltere og banker), myndigheter, ansatte, aksjonærer og samfunnet for øvrig.

De nevnte gruppene har stor grad av samme forventninger og interesser. De samme forventningene er også viktige for Oslo Børs VPS konsernet i et strategisk perspektiv. De tre viktigste forventningene er:

 • Infrastruktur som alle brukergrupper har tillit til
   
   Det er samfunnsmessig viktig å ha et velordnet system for kapitalinnhenting. Høy grad av tilgjengelighet til en infrastruktur (høy oppetid og få avvik i driften av markedsplasser, verdipapirregister og oppgjørssystemer) med god sikkerhet både hva gjelder personvern og informasjonssikkerhet generelt, kvalitet i noterings- og registreringsprosesser og høy kvalitet i markedsovervåking er viktige elementer i så måte – både for samfunnet og for tilliten til og den videre utviklingen av Oslo Børs VPS. For Oslo Børs VPS er det også viktig å bidra til å spre kunnskap og øke nordmenns kompetanse om verdipapirmarkedets rolle og funksjon i samfunnet.
 • Kundedialog og utvikling av infrastrukturen

  Både sett fra samfunnets og Oslo Børs VPS-konsernets side er det viktig at den norske infrastrukturen for verdipapirer og det tjenestespekter konsernet tilbyr utvikler seg i takt med kundenes behov og endringene som skjer i omgivelsene.  Oslo Børs VPS har som mål – i samarbeid med kundene - å utvikle infrastrukturen og tjenestespekteret på en måte som er med til å bidra til å fremme nyskaping og omstilling i norsk økonomi.

 • Arbeidsrettigheter og arbeidsmiljø, likestilling og mangfold, utvikling og rekruttering av medarbeidere

  Som det er gjort rede for nedenfor er det viktig for Oslo Børs VPS-konsernet å være en attraktiv arbeidsplass for kompetente og engasjerte medarbeidere samtidig som  man som arbeidsgiver ivaretar ansattes rettigheter, sørger for mangfold og et godt arbeidsmiljø med tillit mellom ledelse og ansatte. 

Retningslinjer for samfunnsansvar

For å sikre at samfunnsansvar har høyt fokus i organisasjonen, har Oslo Børs VPS utarbeidet retningslinjer for hvordan selskapene i konsernet skal opptre i forhold til tema knyttet til samfunnsansvar. Oslo Børs VPS arbeider for at høy bevissthet om samfunnsansvar skal være en del av kulturen i vårt konsern. Våre verdier - respekt, ansvar, lagånd og fleksibilitet – kjennetegner organisasjonens identitet og basert på dette verdigrunnlaget har konsernet etablert etiske leveregler som bidrar til å skape et konsern hvor ansatte:

 • bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø preget av ansvarlighet og lojalitet
 • viser respekt og omtanke for andre mennesker
 • hindrer rolleblanding og interessekonflikter
 • er spesielt oppmerksomme på generelle krav som stilles til ansatte i et konsern sentralt i verdipapirkjeden
 • er spesielt oppmerksom når det gjelder begrensninger i handel med finansielle instrumenter og tilhørende meldeplikt
 • rapporterer misligheter og avvik

Utfordringer knyttet til etikk og etiske dilemmaer diskuteres av de ansatte i konsernet med jevne mellomrom.

Oslo Børs VPS’ retningslinjer for samfunnsansvar defineres innenfor de følgende områdene:

Åpenhet

Oslo Børs VPS skal kjennetegnes av åpen, sannferdig og tydelig kommunikasjon til alle målgrupper. Konsernets kommunikasjonsstrategi angir blant annet hvilke prinsipper som skal legges til grunn for all kommunikasjon.

 • Oslo Børs VPS Holding er et allmennaksjeselskap med en fritt omsettelig aksje. Aksjen er ikke notert på en børs eller en regulert markedsplass, men Oslo Børs VPS Holding har informasjonsmessig valgt å opptre som om selskapet var børsnotert.
 • Konsernets aksjonær- og IR-politikk bygger på prinsipper om informasjon til aksjonærer, likebehandling og innflytelse for aksjonærene.
 • Styret i Oslo Børs VPS utarbeider årlig en redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse, i tråd med anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse.

Oslo Børs VPS som arbeidsgiver

Oslo Børs VPS skal være en arbeidsgiver som ivaretar ansattes rettigheter, sørger for mangfold og et godt arbeidsmiljø med tillit mellom ledelse og ansatte. Etablerte retningslinjer innebærer at:

 • konsernet har retningslinjer som skal sikre at ingen diskrimineres i forhold til kjønn, alder, religion, nasjonalitet etc.
 • Oslo Børs VPS fokuserer på utvikling av sine medarbeidere og åpner også for ulike karriereveier, både innad i de ulike selskapene og på tvers i konsernet.
 • konsernet har retningslinjer og krav for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
 • Oslo Børs VPS har etablert ordninger som har til hensikt å støtte opp under et godt arbeidsmiljø.
 • det er utarbeidet et system for varsling/rapportering av kritikkverdige forhold.
 • konsernet legger vekt på at ansatte skal kunne utvikle seg faglig og personlig. Det legges også vekt på fleksibilitet, blant annet med hensyn til arbeidstid for småbarnsforeldre.

Ved å etablere retningslinjer som nevnt ovenfor, har konsernet sørget for oppmerksomhet rundt disse forholdene. Ved blant annet å ha periodiske gjennomganger av interne krav og periodiske etikkdiskusjoner og opplæringssekvenser bidras det til at retningslinjer omsettes til handling. Konsernet vil fortsette dette arbeidet i tiden fremover.

Miljø/klima

Oslo Børs VPS sin virksomhet skal søke å minimere påvirkningen på miljø og klima gjennom å ha fokus på miljøeffektivitet og miljøriktig teknologi. Det er etablert en praksis som innebærer at:

 • Bygningsmassen i konsernet driftes mest mulig energieffektivt, blant annet gjennom bruk av strømstyring, fjernvarme og frikjøling av lufteanlegg.
 • Avfall fra driften i bygningene sorteres, resirkuleres og gjenvinnes (inkl. papiravfall, IT-utstyr etc).
 • Konsernet benytter systemer for elektronisk dokumentlagring og har ikke papirarkiv.
 • Konsernets årsrapporter produseres og publiseres elektronisk. VPS søker å avvikle utsendelse av investormeldinger på papir. Investormeldinger sendes fra september 2014 i utgangspunktet kun ut som elektroniske meldinger. Investorer må aktivt be om meldinger på papir dersom de fortsatt ønsker dette.

Forhold til kunder og leverandører

Oslo Børs VPS skal legge vekt på at også våre samarbeidspartnere tar samfunnsansvar. Det er etablert retningslinjer som innebærer at:

 • Ved innkjøp av varer og tjenester vurderes aktuelle leverandører i forhold til samfunnsansvar.
 • Konsernets innkjøpsrutiner stiller krav til at arbeids- og ansettelsesforhold hos leverandører er i henhold til lover og regler.
 • Ansatte i Oslo Børs VPS skal ledes av både allmennetiske og forretningsetiske verdier og normer. Konsernet skal konkurrere /opptre på en måte som ikke sår tvil om god forretningsetikk. Konsernet skal heller ikke søke samarbeid med parter som bryter med allmennetiske og forretningsetiske verdier og normer.
 • Tillitsvalgte eller ansatte ikke misbruker sin stilling eller beriker seg på andres bekostning samt at rolleblanding eller interessekonflikter unngås.
 • Det er nedskrevne retningslinjer for hva ansatte kan ta imot av gaver etc. som ansatt i konsernet.

Det vesentligste av konsernets kunder er underlagt konsesjonsplikt og tilsyn fra norske eller utenlandske myndigheter. Foruten ordinære forretningsvilkår, stilles det ingen særskilte krav til disse utover dette.

Ved å etablere retningslinjer som nevnt ovenfor, har konsernet sørget for oppmerksomhet rundt disse forholdene. Ved blant annet å ha periodiske gjennomganger av interne krav og periodiske etikkdiskusjoner bidras det til at retningslinjer omsettes til handling. Konsernet vil fortsette dette arbeidet i tiden fremover.

Bidrag til samfunnet

Verdipapirmarkedet har en viktig samfunnsøkonomisk rolle gjennom å være en kilde til kapital som bidrar til næringslivets verdiskaping, som igjen bidrar til økonomisk vekst i samfunnet.

Tillit, integritet og troverdighet er nøkkelaspekter for et verdipapirmarked. Oslo Børs VPS er opptatt av at all virksomhet som drives i konsernet skal være av høy standard både etisk og kvalitetsmessig og ha sunn økonomisk drift. Oslo Børs VPS mener at samfunnsansvar håndtert på en god måte vil bidra til langsiktig lønnsomhet.

Oslo Børs VPS har ansvar for en rekke nøkkelfunksjoner i det norske verdipapirmarkedet og er derfor også opptatt av å være et godt eksempel for andre aktører i markedet. Oslo Børs VPS innehar en unik posisjon i næringslivet og bidrar også gjennom ulike aktiviteter til å sette fokus på samfunnsansvar, for eksempel som medlem av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). 

Oslo Børs VPS skal bidra til å spre kunnskap og øke nordmenns kompetanse om verdipapirmarkedets rolle og funksjon i samfunnet.

Oslo Børs VPS har et etablert partnerskap med stiftelsen AksjeNorge som har som målsetting å bidra til at befolkningen skal ha interesse for og kunnskap om på hvilken måte aksjemarkedet og næringslivet bidrar til verdiskaping i samfunnet. AksjeNorge har blant annet et aktivt undervisningsopplegg mot skoleverk og høyskoler/universitet.

Oslo Børs deltar videre i Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse. Gjennom dette arbeidet samt annen deltakelse i debatter og på konferanser settes det krav til og fokus på norske virksomheters agerende i forhold til blant annet samfunnsansvar.

Oslo Børs ble i 2015 partner i FNs program for bærekraftige børser, Sustainable Stock Exchanges (SSE). SSE har som formål at børser, investorer, regulatorer og selskaper i samarbeid legger til rette for bærekraftige investeringer og økt åpenhet i kapitalmarkedet om forhold rundt sosialt ansvar. Som en av de første børsene i verdien har Oslo Børs i 2016 publisert en veiledning om rapportering av samfunnsansvar. Børsens veiledning om rapportering av samfunnsansvar er utarbeidet sammen med Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif). Veiledningen er ment å være et nyttig og praktisk verktøy for å bidra til en effektiv, helhetlig og relevant samfunnsansvarsrapportering.

Som en av de første børsene i verden lanserte Oslo Børs i 2015 også en egen liste for grønne obligasjoner. Pengene som hentes gjennom grønne obligasjoner skal gå til miljøriktige formål, og det kreves en uavhengig vurdering av prosjektet for at obligasjonen skal bli notert på den grønne listen.

Oslo Børs VPS er opptatt av å støtte tiltak for ressurssvake i konsernets nærmiljø og yter årlige bidrag til Kirkens Bymisjons arbeid i Oslo Sentrum. Dette både ved gjennomføring av et årlig gjestebud i børsparken samt ved rene monetære bidrag.

Kontakt oss

Geir Heggem