Oslo Børs ilegger Sino Agro Food overtredelsesgebyr

Oslo Børs ilegger Sino Agro Food Inc. et overtredelsesgebyr på 700.000 kroner for brudd på forpliktelsen til å offentliggjøre innsideinformasjon og annen informasjonspliktig informasjon til markedet.

Oslo Børs har den 2. november 2018 truffet følgende vedtak:
«Sino Agro Food Inc. ilegges et overtredelsesgebyr på NOK 700 000 for vesentlige brudd på Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market, jf. Løpende forpliktelser punkt 12.3. Vedtaket kan påklages til Merkur Market klagenemnd, jf. Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market punkt 14.»

Kort sammendrag av saken:
Sino Agro Food Inc. har ikke rettidig offentliggjort innsideinformasjon om Selskapets ordninger for utstedelse av Selskapets ordinære aksjer som sikkerhet for diverse gjeldsforpliktelser i henhold til Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market punkt 3.1.1. Selskaper opptatt til handel på Merkur Market har en informasjonsplikt som innebærer at selskapet uoppfordret og umiddelbart skal offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet.

Selskapet har i tillegg ikke rettidig offentliggjort økning av Selskapets autoriserte aksjekapital og utstedelse av nye ordinære aksjer i henhold til Løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market.

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase