Oslo Børs ilegger Siem Industries Inc. overtredelsesgebyr

Oslo Børs ilegger Siem Industries overtredelsesgebyr etter forsinkede og manglende offentliggjøring av rapporter.

Oslo Børs har den 23. september 2019 vedtatt å ilegge Siem Industries Inc. et overtredelsesgebyr på 159.810 kroner for brudd på bestemmelsene i Oslo Børs obligasjonsregler om offentliggjøring av delårs- og årsrapporter.
 
Oslo Børs har truffet følgende vedtak:
«Et overtredelsesgebyr på NOK 159 810,- ilegges Siem Industries Inc. for gjentagende og betydelige brudd på Oslo Børs obligasjonsregler pkt. 3.6.5 or 3.6.6, jf. obligasjonsreglene pkt. 8.4, jf. verdipapirhandelloven § 12-9.»
 
Kort sammendrag av saken:
Siem Industries Inc. har offentliggjort halvårsrapport og revidert årsrapport for 2018 senere enn fristene som følger av Oslo Børs obligasjonsregler. Fristen for offentliggjøring av halvårsrapport for 2019 er også utløpt uten offentliggjøring fra Siem Industries Inc. Børsen vurderer de forsinkede og manglende offentliggjøringene som betydelige avvik fra fristene som oppstilles i obligasjonsreglene. Selskapet har også tidligere offentliggjort års- og delårsrapporter senere enn fristene i obligasjonsreglene. Børsen kan vurdere å stryke obligasjonslån utstedt av Siem Industries Inc. fra notering ved fremtidige brudd på fristene for finansiell rapportering i obligasjonsreglene.

Kontakt oss

Geir Harald Aase