Oslo Børs ilegger Element ASA overtredelsesgebyr

Oslo Børs har vedtatt å ilegge Element ASA et overtredelsesgebyr på 586.200 kroner for brudd på forpliktelsen til å offentliggjøre innsideinformasjon.

Oslo Børs har i dag truffet følgende vedtak:
«For brudd på plikten til å melde innsideinformasjon til markedet etter verdipapirhandelloven § 5-2 (1), ilegges Element ASA et overtredelsesgebyr på tre ganger årlig kursnoteringsavgift, dvs. NOK 586 200, jf. verdipapirhandelloven §§ 21-4 (3) og 19-1 (2), jf. verdipapirforskriften § 17-1.»

Kort sammendrag av saken:
EY trakk seg som Elements revisor som følge av det de mente var vesentlige mangler ved selskapets regnskapsfunksjon. Dette forholdet utgjorde innsideinformasjon. Selskapets børsmelding av 22. november 2018 var mangelfull og ga en uriktig beskrivelse av de faktiske forhold knyttet til EYs fratredelse.

Kontakt oss

Geir Harald Aase