- Økende vektlegging av samfunnsansvar

Som en av de første børsene i verden publiserer Oslo Børs en veiledning om rapportering av samfunnsansvar.

- Investorer legger stadig mer vekt på samfunnsansvar i sine investeringsbeslutninger, og vi ønsker å bidra til mer åpenhet og bedre rapportering fra selskapene.  Denne veiledningen er ment å være et praktisk verktøy som kan tilpasses selskapenes virksomhet og størrelse, sier børsdirektør Bente A. Landsnes.

Oslo Børs ble i 2015 partner i FNs program for bærekraftige børser, Sustainable Stock Exchanges initative (SSE). SSE arbeider for at børser, investorer, myndigheter og selskaper i samarbeid skal fremme økt åpenhet i kapitalmarkedet om forhold rundt samfunnsansvar og bidra til langsiktige, bærekraftige investeringer. Dette innebærer blant annet tiltak for å oppnå en bedre rapportering om samfunnsansvar fra noterte selskaper.

- Jeg gratulerer Oslo Børs med å være en av de første børsene i verden til å overføre dette engasjementet til konkret handling. Dette viser hva en børs kan gjøre for å hjelpe verden med å nå FNs bærekraftmål, sier James Zhan, direktør i UNCTAD, FNs generalforsamlings hovedorgan for handels-, investerings- og utviklingsspørsmål.

Børsens veiledning om rapportering av samfunnsansvar er utarbeidet sammen med Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif). Veiledningen er ment å være et nyttig og praktisk verktøy for å bidra til en effektiv, helhetlig og relevant samfunnsansvarsrapportering.
- Norsif er opptatt av å utvikle området ansvarlige investeringer i Norge. Ansvarlighet er i økende grad del i investorers finansielle vurderinger. Denne veiledningen vil hjelpe norske selskaper å synliggjøre ansvarlighet i rapporteringen og gjøre det lettere for investorer å gjøre gode valg i sine porteføljer, sier Bjørn Stolpestad, styreleder i Norsif.

- Forhold knyttet til samfunnsansvar kan ha stor betydning for selskapenes forutsetninger for å skape lønnsomhet og aksjonærverdier på lang sikt og vektlegges derfor i økende grad av investorene, fortsetter Landsnes.

Ved utarbeidelsen av veiledningen er det lagt vekt på at rapportering av samfunnsansvar ikke trenger å innebære et stort og omfattende merarbeid for selskapene. Det er tenkt at selskapene selv tilpasser rapporteringen basert på størrelse, virksomhet og ønsket grad av rapporteringsnivå. Formålet med veiledningen er å vise hvordan samfunnsansvarsrapportering kan gjøres på en praktisk måte, samtidig som behovene til både utsteder og investorene ivaretas.

Rapporteringsprosessen i veiledningen er basert på G4-retningslinjene for samfunnsansvarsrapportering til det globale rapporteringsinitiativet GRI. Dette er et rapporteringsrammeverk som allerede benyttes av flere selskaper på Oslo Børs.  Veiledningen bygger også på andre anerkjente internasjonale standarder, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Det vil være frivillig for selskapene om de vil benytte Børsens veiledning om rapportering av samfunns­ansvar. 

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase