Nye regler for børsens aktører fra 1. januar 2008

Fra årsskiftet har det skjedd viktige regelendringer i verdipapirhandelloven og børsloven. Endringene gjelder blant annet innen områder som tilbudsplikt og frivillig tilbud, flaggebestemmelser samt diverse endringer for utstedere av børsnoterte aksjer. Med dette er i hovedsak EUs verdipapirmarkedsdirektiv (MiFID), rapporteringsdirektiv og direktivet om overtakelsestilbud gjennomført.

Formålet med lovendringene er å øke kapitalmarkedets effektivitet gjennom økt tillit og økt harmonisering innen EU/EØS-området. Harmonisering skal blant annet gjøre det enklere og billigere for selskaper å hente inn kapital i det europeiske kapitalmarkedet.

Oslo Børs ber investorer og publikum særlig merke seg følgende endringer:

Tilbudsplikt og frivillig tilbud

Tilbudsplikt utløses når erververen blir eier av mer enn 1/3 av stemmene i selskapet, samt ved 40 og 50 prosent.

Som en av flere overgangsregler vil aksjonærer som ved årsskiftet eier mellom 1/3 og 40 prosent få tilbudsplikt ved ethvert erverv.

Reglene om tilbudsplikt og frivillig tilbud var tidligere kun gjeldende for norske selskaper, men gjelder nå som hovedregel også for utenlandske selskaper som ikke er notert i sin hjemstat.

For utenlandske selskaper som er hjemmehørende i EU/EØS-området og notert på Oslo Børs eller Oslo Axess, vil en del av hjemlandets regler, blant annet tilbudspliktsgrensen, følge reglene i selskapets hjemstat.

For utenlandske selskaper notert på Oslo Børs eller Oslo Axess som har sitt forretningskontor utenfor EU/EØS-området vil reglene om pliktig og frivillige tilbud gjelde fullt ut. Børsen vil også kunne unnta utenlandske selskaper fra disse reglene. Ingen selskaper har pr i dag søkt eller er gitt slikt unntak.

Flaggebestemmelser

Antallet flaggegrenser er økt slik at det nå skal flagges ved passering av følgende andeler i børsnotert selskap; 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3, 50 %, 2/3 og 90 %. For erverv og avhendelser i utenlandske selskaper hjemmehørende i EU/EØS-området notert på Oslo Børs eller Oslo Axess, gjelder hjemstatens flaggeregler som kan være noe avvikende. Det er også enkelte endringer for utløsning av flaggeplikten.

Offentliggjøring og lagring av informasjonspliktige opplysninger

Utstedere (noterte selskaper og obligasjonsutstedere) er ikke lenger forpliktet til å offentliggjøre informasjonspliktige opplysninger gjennom Oslo Børs. Utstederne vil nå måtte sørge for at slik informasjon blir offentliggjort på en effektiv og ikke-diskriminerende måte og skal i rimelig grad sikre tilgang til opplysningene i EØS-området. Selskapene kan sørge for dette selv eller inngå avtale med Oslo Børs Informasjon (OBI) eller andre informasjonsdistibutører.

Meldingene skal uansett sendes Oslo Børs som nasjonal lagringsmekanisme og for markedsovervåkningsformål. Alle meldinger vil således fortsatt være tilgjengelig på www.newsweb.no og via www.oslobors.no, selv om de distribueres av andre.

Oslo Børs har gjennom høsten publisert flere børssirkulærer som utdyper de nye reglene, også de som er nevnt her. Disse er tilgjengelig under Børssirkulære.

Kredittilsynet har opplyst at de som ansvarlig for tilsyn med flaggebestemmelsene vil publisere et rundskriv om dette.

Oslo Børs, 10. januar 2008

Kontakt oss

Geir Harald Aase