Minileksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ord

Beskrivelse

A- og B-aksjer

A-aksjene er normalt hovedaksjen i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. B-aksjer er normalt ikke stemmeberettigede. På Oslo Børs opererer kun et fåtall selskaper fortsatt med to aksjeklasser.

Aksje

Eierandel i selskap med begrenset ansvar.

Aksjefond

Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne gjennom kjøp og salg av aksjer.

Aksjeindeks

Angir den generelle utvikling i aksjekursene over tid. Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) er en investerbar indeks på Oslo Børs, representert gjennom et utvalg aksjer. OSEBX revideres på halvårlig basis. Aksjene i OSEBX er justert for utbytte, og er friflytjustert, dvs. at aksjer som ikke anses tilgjengelig i markedet er fjernet. Bransjeindeksene på Oslo Børs er basert på MSCI og Standard & Poor's GICS-modell. Dette er en internasjonal klassifiseringsmodell som gjør det enklere å sammenligne selskaper innen samme bransje i ulike markeder. GICS-indeksene ble innført i 2001 og er tilbakeberegnet til 1996. Selskapene i GICS er klassifisert av MSCI og S&P.Bransjeindeksene deles inn i ulike sektorer (energi, finans, industri, it m.fl). Både bransjeindeksene og hovedindeksen har utgangspunkt 100 poeng pr. 31.12.1995. (Se også OBX-indeksen).

Aksjekapital

Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede og selge aksjer. Verdien tilsvarer antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.

Aksjekurs

Prisen på en aksje.

Amerikansk opsjon

Opsjonen kan innløses når som helst i hele perioden frem til, og med, bortfallsdagen. Se også europeisk opsjon.

Amortisasjon

Tilbakebetaling av lån.

Annenhåndsmarkedet

Det markedet der verdipapirer - inklusive aksjer - omsettes daglig. Omsetningen over Oslo Børs utgjør en vesentlig del av annenhåndsmarkedet.

Annuitetslån

Lån hvor summen av låntakers terminbeløp til renter og avdrag er konstant.

At-the-money

Opsjonens innløsningskurs er tilnærmet lik underliggende markedspris. Opsjonens realverdi er tilnærmet lik null.

Avkastning

Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi. Kalles også effektiv avkastning.

Avkastningskurve

Figur som viser en posisjons gevinst og tap som en funksjon av aksjekurs. Også kalt avkastningsprofil eller pay-off kurve.

Avregning

Forskjellen mellom opsjonens innløsningskurs og markedsverdien på underliggende instrument ved innløsning av opsjonen.

Baisse

Børsuttrykk for markert kursnedgang. Det motsatte av hausse.

Balanse

Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.

Bear

Børsuttrykk som beskriver pesimisme. "Jeg er bearish til markedet" = "Jeg er pesimistisk til markedet." Kjennetegnes/illustreres av en bjørn (engelsk: bear). Motsatt av Bull (optimistisk).

Beta-verdi

Beta er et mål på hvor mye en aksje svinger i forhold til markedet. Er en aksjes beta lik 1, vil aksjen svinge like mange prosent som markedet. Er en aksjes beta større (mindre) enn 1, vil aksjen bevege seg mer (mindre) enn markedet målt i prosent. Mer spesifikt kan man si at den prosentvise endringen i markedet multiplisert med aksjens beta er lik prosentvis endring i aksjen. Dersom markedet er opp (ned) 10% og aksjens beta mot markedet er 1.2, vil aksjen være opp (ned) 12%.En aksjes risiko, dvs svingninger, kan deles opp i systematisk og usystematisk risiko. Beta er en del av aksjens systematiske risiko (markedsrisiko), dvs. den delen av en aksjes bevegelse som ikke kan diversifiseres bort i en portefølje med flere aksjer (diversifisering betyr å spre risikoen på flere aksjer). Usystematisk risiko er selskaps-spesifikke hendelser og kan diversifiseres bort.

Bortfall

Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene ved å eie en opsjon ikke utnyttes eller pliktene for futures opphører.

Bull

Børsuttrykk som beskriver optimisme. "Jeg er bull til markedet" = "Jeg er positiv til markedet." Kjennetegnes/illustreres med en okse (engelsk: "bull"). Motsatt av Bear (pesimistisk).

Børskurslisten

Elektronisk liste som inneholder børskurser, volum etc., samt offisielle meldinger fra de børsnoterte selskapene. Utgis av Oslo Børs v/Markedsdata, tlf. 22 34 18 00. Mer om Børskurslisten.

Børspost

Tidligere en betegnelse for et antall aksjer i et selskap til en verdi av ca. 10.000 kroner. Vanligvis ble transaksjoner i børsens handelssystem gjennomført i hele børsposter før, dette gjelder i liten grad i dag.

Call Kjøpsopsjon

(se opsjon) (Opsjon)

Call-rettighet

Låntakers mulighet til å tilbakebetale et obligasjonslån til fastsatte kurser ved tidspunkter fastsatt i tegningsinnbydelsen. (Vanligvis benyttet i forbindelse med renteregulering). Se også "Put-rettighet"

CCP

Central Counterparty. Se også Sentral motpart. En CCP trer inn som juridisk motpart for opprinnelig kjøper og selger fra og med det tidspunktet deres ordre gjennomføres på børs.

Clearing

Oppgjør mellom partene i en handel. SIX x-clear eller LCH.Clearnet trer inn som mellomledd i handelen med de rettsvirkninger som følger av lov og forskrifter og sørger for at handelen blir gjort opp.

Code of Conduct

En standard for oppgjør av verdipapirer som skal sikre et mer effektivt marked for handel med verdipapirer. Standarden innebærer blant annet full offentlighet om avgifter, regler om grensekryssende samarbeid og teknisk oppkobling mellom aktørene i infrastrukturen i verdipapirmarkedet.

CSD

Central Securities Depository. Den engelske betegnelsen på Verdipapirsentral.

Debitor

Den man har penger til gode. Motsatt av kreditor. (Kreditor)

Delta

Sensitivitetsvariabel som uttrykker den forventede endringen i opsjonsprisen ved en markedskursendring på èn kursenhet i underliggende instrument. For calls er delta positiv og for puts er den negativ. Delta er størst på in-the-money opsjoner og minst på out-of-the-money opsjoner.

Depotkonto

Konto i depotbank hvor investor setter inn kontanter som sikkerhet for handel med opsjoner og futures.

Derivat

Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter. Eksempler er opsjoner og futures. Mer om handel i derivater.

Dow Jones Index

Den mest kjente utenlandske aksjeindeksen for New York-børsen fra 1884. Bygger på kursene til 30 industriaksjer.

Effektiv avkastning

Den forrentning man får av en aksje, beregnet med basis i aksjeutbytte og kursendring.

Effektiv rente

Den avkastning som gjennomsnittlig oppnås ved plassering i et bestemt obligasjonslån. Tar hensyn til rentesats, rentesrente, og tilbakebetalingsbetingelser.

Egenkapital

Et selskaps samlede kapital, fratrukket gjeld. Dvs. kapital som et selskap selv disponerer. Kapital som er kommet inn ved utstedelse av aksjer regnes til egenkapitalen.

Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis er sparebankenes egenkapitalinstrument (tidligere grunnfondsbevis). Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at egenkapitalbevisenes eierandel (eierandelskapitalen) og institusjonens øvrige kapital (grunnfondet) underlegges samme regelverk ved tildeling av henholdsvis utbytte og gavetildeling, og ved avsetning til fond.

Emisjon

Nytegning av aksjer eller tegning av obligasjonslån, eller utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emisjon er forbeholdt et utvalg investorer.

ETF (Exchange Traded Fund)

ETF (børshandlet fond) er fondsandeler som omsettes på børs og gir mulighet til å oppnå en eksponering som vanligvis følger en underliggende indeks. En ETF kan være knyttet opp mot ulike aktivaklasser som for eksempel aksjer, råvarer eller en kurv av underliggende aktivaklasser. Risikoen vil variere med de ulike aktivaklassene ETF-ene er knyttet opp mot, og hvorvidt plasseringen er gearet. Forvaltningskostnadene er som regel lavere enn for tradisjonelle fond. Les mer om ETF-er.

ETN (Exchange Traded Notes)

ETN-er er finansielle instrumenter som ofte er tilknyttet en derivatstrategi. En ETN er et verdipapir som handles på børs, og som er koplet til utviklingen i en underliggende aksje, aksjeportefølje, råvare eller lignende. ETN-er utstedes normalt av en finansinstitusjon og omsettes i andrehåndsmarkedet på lik linje med aksjer. Les mer om ETN-er.

ETP (Exchange Traded Products)

ETP-er er en fellesbetegnelse på ETF (Exchange Traded Funds) og ETN (Exchange Traded Notes). Oslo Børs tilbyr notering av begge deler.

Europeisk opsjon

Opsjonen kan kun innløses på bortfallsdagen. Se også "amerikansk opsjon".

Fast lån

Lån som etter de fastsatte betingelser løper uten avdrag og i sin helhet forfaller på et bestemt tidspunkt.

Flagging

Når man passerer visse prosentandeler av aksjene i et børsnotert selskap skal det "flagges". Innebærer at man informerer markedet om kjøpet og hvilke intensjoner man har med investeringen. Flagging er regulert i verdipapirhandelloven.

Fondsbørs

Markedsplass for omsetning og kursnotering av verdipapirer, f.eks. aksjer, obligasjoner, sertifikater og egenkapitalbevis.

Fondsemisjon

Utdeling av nye aksjer til aksjonærene ved overføring av overskudd, fondsmidler eller oppskrivning av selskapets aktiva. Medfører altså ingen innbetaling av kapital.

Fondsmegler

En som er godkjent av Verdipapirforetakenes Forbund til å medvirke ved kjøp og salg av egenkapitalinstrumenter.

Forwards

En type derivat. Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt.

Fremmedkapital

Den kapital et foretak bl.a. bringer inn ved å ta opp obligasjonslån eller andre lån. Fremmedkapital skal tilbakebetales. Se egenkapital. (Egenkapital)

Futures

En type derivat. Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt.

Førstehåndsmarkedet

Det markedet hvor verdipapirene utstedes og omsettes første gang, f.eks. når et selskap gjennomfører en emisjon/kapitalutvidelse. Se også Annenhåndsmarkedet.

Garantikonsortium

En gruppe som garanterer at et lån eller en emisjon blir helt eller delvis fulltegnet.

Garantiprovisjon

Kontraktsmessig fastsatt godtgjørelse for å garantere fulltegning av en emisjon.

Gearing-effekt

Refererer til avkastningen på opsjoner i forhold til aksjer. For et relativt lite beløp kan en opsjonsinvestor få en avkastning som er langt større enn ved en tilsvarende aksjeinvestering.

Gevinstskatt

Den skatt som må betales av gevinst som oppstår ved salg av aksjer eller andre verdipapirer.

Grunnfondsbevis

Endret navn til egenkapitalbevis 1. juli 2009. Se "Egenkapitalbevis".

Hausse

Børsuttrykk for kraftig stigning i aksjekursene. Det motsatte av "Baisse".

Hedging

Engelsk uttrykk som betyr å sikre investeringer mot tap. Investorer benytter seg flittig av de unike mulighetene opsjons- og futuresmarkedene gir til å sikre investeringer mot kursendringer på aksjer, valuta og varer, samt renteendringer.

Ihendehaverpapir

Verdipapir som ikke lyder på navn, men er utstedt til ihendehaveren, dvs. den som til enhver tid måtte eie verdipapiret.

Implisitt volatilitet

Prosentvis størrelse for markedets forventning til fremtidig bevegelse i underliggende verdi målt på årlig basis. Ved lav implisitt volatilitet er det mindre sannsynlig at opsjonen vil gå in-the-money eller mer in-the money. Opsjonen er av den grunn "billigere". Det motsatte gjelder ved høy implisitt volatilitet. Implisitt volatilitet beregnes ved å bruke markedets opsjonskurser som input i teoretiske opsjonsprisingsmodeller.

Indeks

Se Aksjeindeks

Innløsning

Utnyttelse av retten til å kjøpe eller selge de underliggende aksjene.

Innløsningskurs opsjoner

Prisen innehaver av kjøpsopsjoner skal betale for det underliggende verdipapir eller prisen en innehaver av salgsopsjoner skal selge det underliggende verdipapiret til, dersom opsjonen innløses.

Innløsningskurs verdipapirfond

Den pris en andelseier i et aksjefond oppnår ved å innløse en andel.

Innsidehandel

Når en primærinnsider i et selskap (f.eks. styremedlem, medlem av ledelsen) handler i det selskapet vedkommende jobber, defineres dette som innsidehandel. Må ikke forveksles med "ulovlig innsidehandel". Se "ulovlig insidehandel". Les mer om innsidehandel.

Innsideinformasjon

Kortversjon: Presise opplysninger som er egnet til å påvirke kursen på finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Se fullstendig definisjon i verdipapirhandelloven.

Instrumenter

Verdipapir med en målbar pris eller en annen målbar størrelse. Opsjoner og futures er i seg selv finansielle instrumenter med finansielle instrumenter som underliggende verdi.

Intradag

Betyr "innenfor samme dag". For eksempel hendelser og utvikling i verdipapirmarkedet innenfor børsens åpningstider en gitt dag.

In-the-money

En opsjon med realverdi. Dvs. at en kjøpsopsjons innløsningskurs er lavere enn markedskursen på underliggende verdi, og at en salgsopsjons innløsningskurs er høyere enn markedskursen på underliggende verdi.

Investor

En som plasserer penger i verdipapirmarkedet. Kan både være enkeltpersoner, selskaper og institusjoner som forvalter penger.

Kapitalutvidelse

Se emisjon.

Kjøperkurs

Den pris en kjøper er villig til å betale for en aksje.

Kjøpsrettsobligasjon

Obligasjon som gir rett til kjøp av aksjer i selskapet til en på forhånd avtalt pris.

Kombinasjon

Handelsstrategi hvor investor foretar samtidig kjøp og/eller salg av flere opsjoner eller futures.

Konvertibel obligasjon

Obligasjon som innefor en bestemt tidsfrist kan byttes om i andre verdipapirer (ofte aksjer) til på forhånd fastsatte betingelser.

Kreditor

Den man skylder penger. Motsatt av "debitor"

Kredittforetak

Foretak som har som formål å drive utlånsvirksomhet eller annen finansieringsvirksomhet, og som tar opp lån mot utstedelse av obligasjoner eller andre gjeldsbrev.

Kurs

Pris på verdipapir, kjøps-, salgs- og omsetningskurs.

Kurtasje

Meglerprovisjon for kjøp og salg av verdipapirer.

Leveranse

Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å levere eller gi fra seg underliggende verdi i henhold til avtalens innløsningskurs. Mottakeren får eller mister da eiendomsretten til underliggende verdi.

Likviditet

En aksje er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursen er liten og det omsettes store mengder aksjer uten at kursen (prisen) endrer seg mye.

Limit

Grense for det høyeste du vil betale for en aksje, eller det laveste du vil selge for. Benyttes ved innleggelse av kjøps- eller salgsordre.

LinkUp Markets

LinkUp Markets er et samarbeid mellom åtte europeiske verdipapirsentraler der målet er å bidra til økt samhandling verdipapirsentralene i mellom, samt redusere kostnadene ved grensekryssende verdipapirhandel i Europa. Les mer på www.vps.no

Littera

Benevnelse for de størrelser (1.000 kr., 5.000 kr., el. l.) et verdipapir er utstedt i.

Løpetid

Den tid et obligasjonslån løper til lånet er helt innfridd.

Lånekontrakt

Bindende avtale som regulerer gjeldsforholdet mellom låntaker og långivere, samt hvilke oppgaver tillitsmannen er gitt.

Markedsoppgjør

Daglig oppgjør mellom kjøper og selger av futures på bakgrunn av endringer i sluttkurs fra dagen før. Markedsoppgjøret gjennomføres ved saldering av investors bankkonti (depotkonti).

Markedsverdi

Antall aksjer i selskapet multiplisert med aksjekursen.

Market maker

Et meglerforetak som har forpliktet seg til å stille både kjøps- og salgskurs i en eller flere aksjer, opsjons- eller futuresserier med krav til maksimal differanse (spread) mellom kjøps- og salgskurs (aksje- og derivatmarkedet). I obligasjonsmarkedet er en market maker et meglerforetak som inngår en avtale med en obligasjonsutsteder om å kjøpe og selge obligasjoner i annenhåndsmarkedet. En market maker skaper med andre ord et marked, og handler alltid for egen regning.

Megler

Mellommann. På børsen og i børsens handelssystem er det meglerhuset som på vegne av kunder kjøper og/eller selger verdipapirer.

Meldepliktig handel

Pliktig rapportering for primærinnsidere, dvs. medlemmer av styret, bedriftsforsamling, revisor, administrerende direktør og andre ledende ansatte, som handler i egen aksje. Slike personer vil normalt kunne ha tilgang på innsideinformasjon før allmennheten får tilgang på samme informasjonen og er derfor underlagt spesielle bestemmelser i verdipapirhandelloven når de vil kjøpe eller selge aksjer i det aktuelle selskapet. Reglene gjelder også for nærstående, f.eks. ektefelle/samboer.

MiFID

MiFID står for Markets in Financial Instruments Directive, og er utarbeidet av EU med tanke på å bedre investorbeskyttelsen. Direktivet regulerer både yterne av investeringstjenester (verdipapirforetak og kredittinstitusjoner) og markedene for finansielle instrumenter.

MTF

Multilateral Trading Fasilitet. Markedsplasser som hovedsakelig tilbyr handel i aksjer som er notert på børser. MTFer er ikke børser, men er etablert som følge av at EU har åpnet for mer konkurranse i verdipapirmarkedene. MTFer baserer sin virksomhet på å ta markedsandeler fra etablerte børser. De første MTFene ble etablert i 2008.

Nakne opsjoner

Opsjoner som ikke er sikret mot kursendringer. Også kalt rene opsjoner eller en åpen posisjon (se hedging).

Negativ pantsettelsesklausul

Bestemmelser i en lånekontrakt om at låntakers aktiva ikke skal kunne pantsettes for annen ny gjeld uten at tilsvarende sikkerhet utvides til å gjelde også det aktuelle lån.

Nominell rente

Pålydende lånerente. Rentesatsen.

Obligasjon

Bevis på at du har lånt ut penger til en bedrift, institusjon, staten eller andre utstedere av obligasjonslån. Obligasjoner kan noteres på Oslo Børs og på Nordic ABM (Alternative Bond Market). Les mer om notering av renteprodukter.

OBX

OBX-indeksen består av de 25 mest likvide aksjene i OSEBX rangert etter seks måneders omsetning. Aksjene er dividendejustert og indeksen revideres på halvårlig basis med endringer som implementeres tredje fredag i juni og desember. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av ekstraordinære cappinger og utvalgte selskapshendelser. OBX-indeksen er en handlebar indeks med børsnoterte futures og opsjoner tilgjengelig. OBX er en avkastningsindeks og justeres for alle utbytter i sin helhet.

OBX-opsjoner

Såkalte indeksopsjoner hvor underliggende verdi er OBX-indeksen.

Omsetningskurs

Den prisen (kursen) en handel har blitt gjennomført til.

Opsjon

Avtale mellom to parter som gir kjøper retten til å kjøpe (selge) og selger (utsteder) plikt til å selge (kjøpe) et underliggende verdipapir innen en bestemt tidsperiode, til en på forhånd bestemt pris eller innløsningskurs. En kjøpsopsjon gir retten til å kjøpe og en salgsopsjon gir retten til å selge underliggende verdi.

Opsjonsinnehaver

Kjøper av en opsjon.

Opsjonsklasse

Alle opsjoner av samme opsjonsslag som gjelder samme underliggende

Opsjonsserie

En spesifikk opsjon angitt med underliggende, opsjonsslag, bortfallstidspunkt og innløsningskurs.

Opsjonsslag

Kjøps- eller salgsopsjon.

Opsjonstype

Amerikansk eller Europeisk opsjon.

Opsjonsutsteder

Selger av en opsjon.

Out-of-the-money

En opsjon uten realverdi. Dvs. at en kjøpsopsjons innløsningskurs er høyere enn markedskursen på underliggende verdi, og at en salgsopsjons innløsnings-kurs er lavere enn markedskursen på underliggende verdi.

Portefølje

Beholdning av verdipapirer.

Preferanseaksjer

Preferanseaksjer er en egen aksjeklasse. Vilkårene for preferanseaksjer reguleres av selskapets vedtekter. Preferanseaksjer har en fortrinnsrett til utbytte eller andre særfordeler fremfor de ordinære aksjene, kan ha begrenset eller ingen stemmerett og kan være tidsbegrenset. Preferanseaksjer handles som ordinære aksjer og inngår i de samme segmentene som øvrige aksjer.

Premie

Prisen på opsjonen dvs. det beløp kjøper av en opsjon må betale til utsteder for å oppnå opsjonens rettigheter. Premien betales når opsjonen kjøpes, eller mottas når den utstedes. Oppgjør skjer ved stengning av posisjonen.

Premieobligasjon

Obligasjonstype hvor den fastsatte rentegodtgjørelsen skjer ved regelmessige uttrekninger av en bestemt sum gevinster. Innfris til fastsatt tid med sitt pålydende beløp.

Price/earning ratio (P/E)

Engelsk for kurs/fortjeneste pr. aksje. Angir forholdet mellom en aksjes aktuelle børskurs og fortjeneste pr. aksje. Forholdstallet kan antyde om en aksje er billig eller dyr.

Prospekt

Informasjonsdokument utarbeidet av utsteder av aksjer eller låntaker når det inviteres til kjøp av aksjer eller obligasjoner. Gir blant annet opplysninger om selskapet og hva pengene skal brukes til.

Put Salgsopsjon

(se opsjon) (Opsjon)

Put-rettighet

Obligasjonskjøpers mulighet til å innløse et obligasjonslån til fastsatte kurser ved tidspunkt fastsatt i tegningsinnbydelsen. (Vanligvis benyttet i forbindelse med renteregulering.) Jfr Call-rettighet (Call-rettighet)

Pålydende

Den verdien aksjen lyder på første gang den utstedes. Kalles også pari eller nominell verdi. Hvis du multipliserer denne med antall aksjer kommer du frem til selskapets samlede aksjekapital.

Renteregulering

Endring av lånerenten en eller flere ganger i låneperioden. Ny rente settes i forhold til rentereguleringsklausulen i tegningsinnbydelsen.

Rentetermin

Dato for rentebetaling.

Resesjon

Et fall i et lands bruttonasjonalprodukt, det vil si negativ økonomisk vekst, i to eller flere påfølgende kvartaler.

Selgerkurs

Den laveste pris en selger er villig til å selge en aksje for.

Sentral motpart

Se også CCP (Central Counterparty). En sentral motpart trer inn som juridisk motpart for opprinnelig kjøper og selger fra og med det tidspunktet deres ordre gjennomføres på børs.

Serielån

Obligasjonslån som tilbakebetales med like store hel- eller halvårlige avdrag. Uttrekning avgjør hvilke obligasjoner som nedbetales ved hver termin.

Sertifikater

Lån med løpetid kortere enn 12 måneder. Fungerer i praksis på mange måter som en obligasjon, men er underlagt et noe annet regelverk. Les mer om notering av renteprodukter.

Short-salg

Salg av lånte aksjer. Den som låner forplikter seg til å levere tilbake aksjene til utlåneren innen et visst tidsrom. Kan låneren kjøpe tilbake aksjene for en billigere penge enn han solgte de for, har han tjent penger.

Sikkerhetskrav

Opsjonssentralens krav til sikkerhet ved salg (utstedelse) av opsjoner, samt kjøp og salg av forwards og futures. Sikkerhetskravet kan oppfylles i form av aksjer, statsobligasjoner og kontanter. Kravet beregnes ved bruk av margin-beregningssystemet Oslo SPAN.

Sluttseddel

Faktura som sendes fra megleren til den som har kjøpt eller solgt aksjer.

Splitt

En oppdeling slik at én aksje gjøres om til flere nye aksjer. Summen av de nye aksjenes pålydende (nominelle) verdi blir lik den "gamle" aksjens pålydende. Selskapets aksjekapital blir derfor den samme. En splitt av aksjer medfører at kroneverdien synker og aksjen kan således bli lettere omsettelig. Dette kan bidra til at kursen løftes noe etter en splitt.

Spread

Differansen mellom kjøper- og selgerkurs.

Stengning

En stengningshandel foretas ved at man kjøper tilbake en opsjon eller future hvis man har solgt, eller ved at man selger en opsjon eller future hvis man har kjøpt. Den opprinnelige posisjonen vil dermed oppveies. Også kalt lukking og utligning.

Tegningsinnbydelse

En oversikt over den viktigste informasjon knyttet til verdipapirer som legges ut for salg i førstehåndsmarkedet. Se også "prospekt".

Tegningsrett

Fortrinnsrett for en aksjonær til å kjøpe en eller flere nye aksjer ved en emisjon. Mens tegningsperioden pågår, er tegningsretten et verdipapir i seg selv, som ofte er børsnotert.

Tillitsmann i et obligasjonslån

Fellesrepresentant for obligasjonseierne, hvis hovedoppgave er å ivareta deres interesser og rettigheter overfor låntaker. Underliggende låneavtale angir mer spesifikt hvilke funksjoner og oppgaver som er ilagt tillitsmannen i hvert enkelt lån.

Totalindeksen

Denne indeksen ble erstattet av Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX), også kalt hovedindeksen, i 2001. Den gamle totalindeksen er fra 1983-2001.

Ulovlig innsidehandel

Når en ved kjøp eller salg av verdipapirer benytter informasjon som en vet ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet, og som er egnet til å påvirke kursen på aksjene merkbart når den blir kjent. Ref. verdipapirhandelloven.

Underliggende instrument

Verdipapir eller gruppe av verdipapir (indeks) som opsjonen eller futuren omfatter. Den underliggende verdien kan være renter, aksjer, indekser, kornpriser, oljepriser og ellers alt som er mulig å kvantifisere. Det underliggende instrumentet for en opsjon er det verdipapiret som innehaveren har rett til å kjøpe eller selge hvis han/hun innløser opsjonen. Det underliggende instrument for en future er det verdipapir som kjøper har forpliktet seg til å kjøpe og selger til å selge. En future kan være underliggende instrument for en opsjon. Også kalt underliggende verdi.

Utbytte

Det beløpet selskapet utbetaler som aksjonærenes andel av disponibelt overskudd.

Uttrekning

Nedbetaling av obligasjonslån skjer ofte ved uttrekning av et bestemt antall av lånets utestående obligasjoner. Uttrukne obligasjoner innfris til den kurs som er fastsatt i lånebetingelsene.

Verdipapir

Fellesbetegnelse for bl.a aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures.

Verdipapirkonto

En aksjeeiers konto i Verdipapirsentralen. Viser status og endringer i aksjebeholdningen.

Verdipapirsentralen

Verdipapirsentralen (VPS) leverer infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer (eierregister). Tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge – aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis, sertifikater og fondsandeler. Se også VPS.

Volatilitet

Gir uttrykk for hvordan kursen endres ved en renteendring på ett prosentpoeng. Ved en volatilitet på -3 vil kursen falle med 3 prosentpoeng dersom effektiv rente øker med ett prosentpoeng. Omvendt reaksjon ved rentenedgang. Høy volatilitet øker sjansene for at opsjonen skal gå in-the-money noe som øker verdien på opsjonen. Volatiliteten kan være estimert, historisk eller implisitt.

VPS

VPS (Verdipapirsentralen) leverer infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer (eierregister). Tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge – aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis, sertifikater og fondsandeler. Se også Verdipapirsentralen.

Warrants

Warrants er kort fortalt kjøpsopsjoner med lang løpetid (normalt over 1 år). Disse (til forskjell fra standardiserte opsjoner) utstedes ikke av børsen hvor de er notert/handles, men av finansielle institusjoner som f.eks. banker/meglerhus.Som oftest stiller utstederen også priser (kjøper- og selgerkurs) i sine egne warrants (såkalt market maker). Utstederen er den eneste som kan utstede nye warrants, og en investor (kunde) kan ikke selge en warrant uten å inneha (ha kjøpt) den først. I det standardiserte opsjonsmarkedet kan kunden utstede opsjoner (selge uten først å ha kjøpt).Dette er den største forskjellen mellom standardiserte opsjoner og warrants. Fordi utstederen er eneste utsteder/market maker (monopol) og fordi utstederen garanterer likviditet (kontinuerlig prisstillelse), vil prisene normal være høyere enn tilsvarende i det standardiserte opsjonsmarkedet. Les mer om notering av warrants

Åpen balanse

Antall kontrakter hvor stengning ennå ikke er foretatt.

Kontakt oss

Oslo Børs

  • Tollbugata 2
  • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
  • +47 22 34 17 00