Ansvar og rettigheter

Rettighetshavere til materialet på dette nettstedet er Oslo Børs, med unntak av internasjonale kursdata. Materialet er vernet av åndsverklovens bestemmelser og Oslo Børs har eneretten til å råde over materialet på nettstedet. Tilgjengeliggjøring av materialet utenfor det private området og eksemplarfremstilling som ikke er til privat bruk eller som ellers er hjemlet i lov, kan kun skje etter særskilt avtale med Oslo Børs.

Som eksemplarfremstilling regnes nedlasting og lagring på datamaskin eller på annen innretning som kan gjengi materialet. Som tilgjengeliggjøring regnes så vel aktiv overføring eller overlatelse av materialet til andre, som det at materialet stilles til rådighet for andres tilegnelse på eget initiativ.

Kursdata
Kursdata er levert av Oslo Børs og Interactive Data. Presentasjonsløsning er levert av Oslo Market Solutions. Innholdet i denne webtjenesten er kun ment som en service til markedet. Oslo Børs, Interactive Data og Oslo Market Solutions påtar seg ikke ansvaret for feil eller unøyaktigheter i informasjonen. Oslo Børs, Interactive Data og Oslo Market Solutions påtar seg heller intet ansvar for tap eller skade som følge av bruk av informasjon på nettstedet.

Rettighetshaver til datagrunnlaget for internasjonale indekser og råvarer er Interactive Data.

Rettighetene til Nikkei 225 eies av Nikkei Inc.

Rettighetene til Nibor er beskyttet av opphavsrettslige regler.

Kontakt oss

Oslo Børs

  • Tollbugata 2
  • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
  • +47 22 34 17 00