Oslo Børs

Oslo Børs er en regulert markedsplass i henhold til verdipapirhandelloven.

Noteringsprosessen

Den formelle prosessen i forbindelse med notering er som følger:

  1. Godkjent EØS-prospekt oversendes sammen med søknad om notering (i Norge er Finanstilsynet prospektmyndighet)
  2. Utstederen får informasjonsplikt fra søknadstidspunktet
  3. Noteringsavdelingen vurderer mottatt dokumentasjon opp mot kravene i Obligasjonsreglene på Oslo Børs og administrasjonen beslutter opptak av lånet til notering
  4. Lånet tas opp til notering tidligst dagen etter innbetaling

Nye låntakere må i tillegg sende enkelte tilleggsopplysninger til Oslo Børs før lånet kan tas opp til notering.

Vilkår for notering

Obligasjonsreglene gjelder for utstedere av renteprodukter på Oslo Børs. Obligasjonslån og sertifikatlån på Oslo Børs noteres på forskjellige lister avhengig av hvem som utsteder lånet og i henhold til det enkelte lånets egenskaper. Det finnes konkrete krav til lån som søkes notert. De skal blant annet være;

  • registrert i et verdipapirregister
  • fullt innbetalt
  • fritt omsettelig
  • på minst 2 millioner kroner
Obligasjonslån

Forut for notering skal det utarbeides et prospekt som danner grunnlag for vurdering av om lånet er egnet for børsnotering. I denne vurderingen legges det vekt på presentasjonen av låntager samt bestemmelser i lånevilkårene som har betydning for likebehandling av långivere.

Et prospekt består normalt av et registreringsdokument som beskriver låntakeren og et verdipapirdokument som beskriver selve lånet. Det er spesifikke innholdskrav til de to dokumentene.

Sertifikatlån

Obligasjoner med løpetid på inntil 12 måneder kalles normalt sertifikatlån. Ved notering av slike lån er det mulig å få dispensasjon til å utarbeide et enklere noteringsdokument enn prospekt. Med en slik dispensasjon innvilget er det normalt tilstrekkelig å utarbeide en sertifikatlåneavtale med en godkjent tillitsmann for å notere et sertifikatlån.

Priser

Ved notering av obligasjoner og sertifikater skal det betales avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår og gjeldende prisliste.

Kontakt oss

Renteprodukter