Nordic ABM

Nordic ABM er en liste for registrerte renteprodukter hvor Oslo Børs fastsetter reglene etter konsultasjon med markedsaktørene. Nordic ABM er ikke et regulert marked eller multilateral handelsfasilitet eller organisert handelsfasilitet underlagt regulering i verdipapirhandelloven.

Registreringsprosessen

Den formelle prosessen i forbindelse med registrering er som følger:

  1. Opptaksdokumentet oversendes Nordic ABM, som regel fra tilrettelegger av lånet
  2. Nordic ABM gjennomgår opptaksdokumentet og gir skriftlig tilbakemelding om resultatet av kontrollen. Kontroll av opptaksdokumentet anses avsluttet når dokumentet tilfredsstiller kravene i ABM-reglene. Kontrollen må være avsluttet innen lånet kan registreres
  3. Lånet søkes registrert på Nordic ABM
  4. Lånet registreres (tidligst dagen etter innbetaling)
  5. Opptaksdokumentet offentliggjøres samtidig med registrering

Nye låntakere må i tillegg sende enkelte tilleggsopplysninger til Nordic ABM før lånet kan registreres.

Vilkår for registrering

ABM-reglene gjelder for utstedere som skal registrere renteprodukter på Nordic ABM. Det finnes konkrete krav til lån som søkes registrert. De skal blant annet være;

  • registrert i et verdipapirregister
  • fullt innbetalt
  • fritt omsettelig
  • på minst 2 millioner kroner

Det er ikke krav til utarbeidelse av årsregnskap/regnskap i henhold til IFRS for utstedere av lån registrert på Nordic ABM. Det er heller ikke krav til å utarbeide EØS-prospekt i forkant av registrering. Det er tilnærmet like regler for informasjonsplikt som på den regulerte markedsplassen Oslo Børs.

Obligasjonslån

Forut for registrering skal det utarbeides et opptaksdokument som vil danne grunnlag for vurdering om lånet er egnet for registrering på Nordic ABM. I denne vurderingen legges det blant annet vekt på presentasjonen av låntager samt bestemmelser i lånevilkårene som har betydning for likebehandling av långivere. Et opptaksdokument består normalt av lånebeskrivelse, lånekontrakt og i noen tilfeller låntakerbeskrivelse. Lånebeskrivelsen beskriver selve lånet, men låntakerbeskrivelsen beskriver låntakeren. Det er spesifikke innholdskrav til de to dokumentene. Innholdskravene er gjengitt i pkt. 2.7.2 i ABM-reglene. Årsrapport kan benyttes som låntakerbeskrivelse dersom enkelte minimumsvilkår er oppfylt.

Sertifikatlån

Obligasjoner med løpetid på inntil 12 måneder kalles normalt sertifikatlån. Ved registrering av slike lån er er det normalt tilstrekkelig å utarbeide en sertifikatlåneavtale med en godkjent tillitsmann for obligasjonseierne.

Priser

Ved registrering av obligasjoner og sertifikater skal det betales avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår og gjeldende prisliste.

Kontakt oss

Renteprodukter