Grønne obligasjoner

Grønne obligasjoner er lån som skal finansiere miljøriktige formål. Det kreves en uavhengig vurdering av prosjektet for at lånet skal bli notert på den grønne listen.

I januar 2015 ble Oslo Børs den første børsen i verden med en egen liste for grønne obligasjoner. Listen ble etablert for å synliggjøre grønne investeringsvalg.

Midlene som hentes gjennom et grønt obligasjonslån skal utelukkende benyttes til å finansiere miljøvennlige prosjekter. Kvalifiserte grønne prosjekter kan potensielt dreie seg om fornybar energi, energieffektivisering, bærekraftig avfallshåndtering, bærekraftig arealbruk, bevaring av biologisk mangfold, ren transport, klimaendring eller klimatilpasning.

Det er et krav at den uavhengige vurderingen av prosjektet offentliggjøres slik at investorene skal ha innsyn i prosjektets miljømessige sider. Ved børsnotering får investorer også innsyn i utviklingen av prosjektet underveis. Utstedere av obligasjonslån har en informasjonsplikt som innebærer at selskapet uoppfordret og umiddelbart skal offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår lånet. Børsnotering innebærer også annen løpende rapportering, blant annet resultatrapportering, som sikrer gjennomlysning og innsyn for investorer gjennom hele lånets livsløp.

Notering av grønne lån på Oslo Børs eller Nordic ABM

Utstedere som ønsker å notere obligasjoner på den grønne listen er underlagt samme opptakskrav og løpende forpliktelser som øvrige lån. I tillegg gjelder følgende krav:

  • En uavhengig vurdering som verifiserer at lånet er miljøvennlig
  • Den uavhengige vurderingen skal offentliggjøres slik at investorer kan forstå de miljømessige aspektene ved prosjektet som skal finansieres av lånet
  • Utsteders løpende informasjonsplikt (dvs. fortsettende prosjektrapportering avtalt med investorer ved utstedelse av obligasjonen) må gjøres offentlig tilgjengelig i form av børsmeldinger

Den uavhengige vurderingen blir levert av forskningsorganisasjoner eller sertifiseringsselskaper, som CICERO, DNV GL, KPMG eller andre.

Den grønne listen

Listen med grønne obligasjoner på Oslo Børs og Nordic ABM tiltrekker utstedere fra et bredt spekter av bransjer, inkludert kommuner, fornybar energi som vannkraft og solenergi, samt banker og fast eiendom.

Grønne lån har suffiksen G i tickerkoden for å øke synligheten av lånet som en klimavennlig investering.

Sustainable Stock Exchanges initative (SSE)

Oslo Børs ble i 2015 partner i FNs program for bærekraftige børser, Sustainable Stock Exchanges initative (SSE). SSE arbeider for at børser, investorer, myndigheter og selskaper i samarbeid skal fremme økt åpenhet i kapitalmarkedet om forhold rundt samfunnsansvar og bidra til langsiktige, bærekraftige investeringer. Dette innebærer blant annet tiltak for å oppnå bedre rapportering om samfunnsansvar fra noterte selskaper.

Kontakt oss

Renteprodukter