Notering av ETP-er, warrants og strukturerte produkter

Oslo Børs tilbyr notering av utstederprodukter, såkalte ETP-er (exchange traded products). Vi tilbyr også notering av warrants og strukturerte produkter. Til finansielle institusjoner som møter vilkårene for notering og som ønsker å notere disse produktene på Oslo Børs, tilbyr vi en rask opptaksprosess og konkurransedyktige priser.

Notering av ETF-er

Oslo Børs tilbyr notering av ETF-er med aksjeporteføljer, indekser, råvarer og lignende instrumenter som underliggende.

Noteringsprosessen

Den formelle opptaksprosessen for ETF-er på Oslo Børs er beregnet til rundt to uker.

Den formelle prosessen knyttet til notering av ETF-er:

  • Søknad vedlagt prospekt eller utkast til prospekt sendes til Oslo Børs
  • Vedtak om opptak til notering treffes av børsen
  • Prospekt skal forelegges børsen Oslo Børs for kontroll og skal offentliggjøres før opptak til børsnotering
  • Børsens forutsetninger for opptak til notering må være på plass senest dagen for første noteringsdag

Oslo Børs vil gjennomføre en effektiv og grundig prosess ved vurdering av søknad og gjennomgang av prospekt.

ETF-er noteres i segmentet OBEF i handelssystemet for aksjer og krever aksjemedlemsskap for handel.

Regelverk

ETF Rules (pdf, 295 kB)

Avgifter

Ved notering av børshandlede fond skal det betales avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår.

Notering av ETN-er

Oslo Børs tilbyr notering av ETN-er med aksjer, aksjeporteføljer, råvarer og lignende instrumenter som underliggende.

Noteringsprosessen

For utstedere som allerede har ETN-er notert på Oslo Børs og som ønsker å utstede flere av sine standardprodukter vil opptaksprosessen være på inntil to dager.

Den formelle opptaksprosessen for ETN-er på Oslo Børs er beregnet til rundt to uker for nye utstedere eller for opptak av nye typer av slike instrumenter, forutsatt at utsteder har utarbeidet og får godkjent prospekt og ellers oppfyller vilkårene fremsatt i regelverket for ETN-er.

Selskapet må i tillegg påregne tid til egne interne forberedelser. Oslo Børs er svært positiv til utstrakt dialog også i denne tidlige fasen. Ved spørsmål om prospektkontroll eller andre noteringsforespørsler, send en epost til etp@oslobors.no.

Regelverk og søknad

Avgifter

Ved notering av ETN-er skal det betales avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår

Notering av warrants

Oslo Børs tilbyr notering av Plain Vanilla Warrants og Mini Futures med aksjer eller andre instrumenter som underliggende.

Noteringsprosessen

For utstedere som allerede har warrants notert på Oslo Børs og som ønsker å utstede flere av sine standardprodukter vil opptaksprosessen være på inntil to dager.

Den formelle opptaksprosessen for warrants på Oslo Børs er beregnet til rundt to uker for nye utstedere eller for opptak av nye typer av slike instrumenter, forutsatt at utsteder har utarbeidet og får godkjent prospekt og ellers oppfyller vilkårene fremsatt i regelverket for warrants.

Selskapet må i tillegg påregne tid til egne interne forberedelser. Oslo Børs er svært positiv til utstrakt dialog også i denne tidlige fasen. Ved spørsmål om prospektkontroll eller andre noteringsforespørsler, send en epost til etp@oslobors.no.

Plain Vanilla Warrants og Mini Futures noteres i segmentet OBWR i handelssystemet for aksjer og krever aksjemedlemsskap for handel.

Regelverk og søknad

Warrant and ETN Rules (pdf, 346 kB)

Avgifter

Ved notering av warrants skal det betales avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår.

Notering av strukturerte produkter

Oslo Børs tilbyr notering av strukturerte produkter som relaterer seg til utviklingen i aksjer, indekser, valutaer, råvarer eller en kombinasjon av disse.

Noteringsprosessen

For utstedere som allerede har strukturerte produkter notert på Oslo Børs og som ønsker å utstede flere av sine standardprodukter vil opptaksprosessen være på inntil to dager.

Den formelle opptaksprosessen for strukturerte produkter på Oslo Børs er beregnet til rundt to uker for nye utstedere eller for opptak av nye typer av slike instrumenter, forutsatt at utsteder har utarbeidet og får godkjent prospekt og ellers oppfyller vilkårene fremsatt i regelverket for strukturerte produkter.

Selskapet må i tillegg påregne tid til egne interne forberedelser. Oslo Børs er svært positiv til utstrakt dialog også i denne tidlige fasen. Ved spørsmål om prospektkontroll eller andre noteringsforespørsler, send en epost til etp@oslobors.no.

Strukturerte produkter noteres i segmentet OBRA i handelssystemet for renter og krever fullt eller forenklet rentemedlemsskap for handel.

Regelverk og søknad

Avgifter

Ved notering av strukturerte produkter skal det betales avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår.

Kontakt oss

Eivind Sageng